Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

CZYM JEST „CYBER­STAL­KING”?

Poję­cie „cyber­stal­kin­gu” sto­sun­ko­wo nie­daw­no poja­wi­ło się w Pol­sce. Cyber­stal­king to uży­wa­nie Inter­ne­tu oraz wszel­kie­go rodza­ju mediów elek­tro­nicz­nych do nęka­nia dru­giej oso­by. Nie ma zamknię­te­go kata­lo­gu zacho­wań obej­mu­ją­cych tego rodza­ju nękanie.

      Cyber­stal­king jest pew­ną odmia­ną stal­kin­gu, przy czym nęka­nie odby­wa się przez Inter­net. Zda­rzyć się może, że cyber­stal­king prze­ro­dzi się w stal­king. Z danych wyni­ka, że ska­la zja­wi­ska powięk­sza się wraz z dostęp­no­ścią do Inter­ne­tu. Cyber­stal­king to nęka­nie, np. poprzez pisa­nie za pomo­cą komu­ni­ka­to­rów, wysy­ła­nie nie­chcia­nych wia­do­mo­ści e‑mail, roz­sy­ła­nie kore­spon­den­cji do loso­wych adre­sa­tów w imie­niu oso­by nęka­nej oraz wbrew jej woli, jak rów­nież komen­ta­rze na forach inter­ne­to­wych, wysy­ła­nie pre­zen­tów przez Inter­net etc. Nie nale­ży odpi­sy­wać na wia­do­mo­ści otrzy­my­wa­ne od cyber­stal­ke­ra, gdyż nawet odpo­wiedź na co dzie­sią­ty e‑mail jest pew­ne­go rodza­ju utrzy­my­wa­niem kontaktu.

Od 6 czerw­ca 2011 r. wpro­wa­dzo­no do Kodek­su kar­ne­go nowe prze­stęp­stwo tzw. stal­king. Arty­kuł brzmi: „Kto przez upo­rczy­we nęka­nie innej oso­by lub oso­by jej naj­bliż­szej wzbu­dza u niej uza­sad­nio­ne oko­licz­no­ścia­mi poczu­cie zagro­że­nia lub istot­nie naru­sza jej pry­wat­ność, pod­le­ga karze pozba­wie­nia wol­no­ści do lat 3. Tej samej karze pod­le­ga, kto, pod­szy­wa­jąc się pod inną oso­bę, wyko­rzy­stu­je jej wize­ru­nek lub inne jej dane oso­bo­we w celu wyrzą­dze­nia jej szko­dy mająt­ko­wej lub oso­bi­stej. Jeże­li następ­stwem czy­nu jest tar­gnię­cie się pokrzyw­dzo­ne­go na wła­sne życie, spraw­ca pod­le­ga karze pozba­wie­nia wol­no­ści od roku do lat 10.”

      Uwa­ga! War­to zacho­wy­wać wszyst­kie e‑maile i wia­do­mo­ści na komu­ni­ka­to­rze, gdyż przy zło­że­niu zawia­do­mie­nia o prze­stęp­stwie na poli­cji mogą sta­no­wić waż­ny dowód w sprawie.