Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

NOWY RODZAJ PORAD UDZIE­LA­NYCH W KAR­KO­NO­SKIM SEJ­MI­KU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od 2014 w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nym w Jele­niej Górze umoż­li­wio­no uzy­ska­nie bez­płat­nych porad w zakre­sie spraw socjal­nych i rodzinnych.

Porad­nic­two ma na celu pomóc i wspie­rać w dzia­ła­niach zmie­rza­ją­cych do życio­we­go usa­mo­dziel­nie­nia osób dotknię­tych nie­peł­no­spraw­no­ścią i ich rodzin oraz w odzy­ski­wa­niu zdol­no­ści i zmniej­sza­niu barier ogra­ni­cza­ją­cych funk­cjo­no­wa­nie w społeczeństwie.

Oso­bi­ste kon­sul­ta­cje pomo­gą w dia­gno­zo­wa­niu przy­czyn pro­ble­mów socjal­nych osób nie­peł­no­spraw­nych i ich rodzin, udzie­la­niu wspar­cia w prze­zwy­cię­ża­niu trud­no­ści w róż­nych sytu­acjach życio­wych, któ­rych nie są w sta­nie poko­nać wyko­rzy­stu­jąc wła­sne upraw­nie­nia, zaso­by i moż­li­wo­ści. Umoż­li­wią kie­ro­wa­nie do odpo­wied­nich pla­có­wek świad­czą­cych pomoc socjal­ną (świad­cze­nia pie­nięż­ne i świad­cze­nia nie­pie­nięż­ne), pomo­gą w wypeł­nia­niu sto­sow­nych doku­men­tów, wnio­sków i formularzy.

Nie­peł­no­spraw­ność i prze­wle­kłe cho­ro­by, z jaki­mi bory­ka się duża część nasze­go spo­łe­czeń­stwa, idzie nie­jed­no­krot­nie w parze z kło­po­ta­mi rodzin­ny­mi, taki­mi jak: bez­rad­ność w spra­wach opie­kuń­czo – wycho­waw­czych, trud­ność w pro­wa­dze­niu gospo­dar­stwa domo­we­go, bez­sil­ność wobec uza­leż­nie­nia i prze­mo­cy w rodzi­nie, w zna­le­zie­niu pra­cy i popra­wy warun­ków mate­rial­nych umoż­li­wia­ją­cych byto­wa­nie na pozio­mie odpo­wia­da­ją­cym god­no­ści człowieka.

Bez­płat­ne pora­dy z zakre­su pomo­cy socjal­nej i rodzin­nej w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze udzie­la­ne są w każ­dy ponie­dzia­łek i czwar­tek w godzi­nach od 9.00 do 14.00 – po uprzed­nim zapi­sie spo­tka­nia w sekre­ta­ria­cie KSON miesz­czą­cym się przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A w Jele­niej Górze lub tele­fo­nicz­nie 757524254 albo za pośred­nic­twem bez­płat­nej info­li­nii – 800–700-025.

Bez­płat­ne kon­sul­ta­cje udzie­la­ne są przez asy­sten­ta rodzi­ny p. Ali­cję Mroczkowską.