Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

migaj.eu — słow­nik języ­ka migowego

http://migaj.eu — plat­for­ma edu­ka­cyj­na poświę­co­na nauce języ­ka migo­we­go i kul­tu­rze głuchych