Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jele­nia Góra poma­ga Ukrainie!

Zbiór­ka nie­zbęd­nych leków oraz pisa­nie listów „Soli­dar­ni z Ukra­iną”, w taki spo­sób w naj­bliż­szym okre­sie cza­su jele­nio­gó­rza­nie oraz miesz­kań­cy oko­licz­nych miej­sco­wo­ści będą mogli włą­czyć się w pomoc Ukraińcom.

W ponie­dzia­łek w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych ruszy zbiór­ka leków, jakie w chwi­li obec­nej są naj­po­trzeb­niej­sze w ukra­iń­skich mia­stach (ich lista poni­żej). W akcję poza KSON-em zaan­ga­żo­wa­ły się już all-ter­na­ty­wa – Sto­wa­rzy­sze­nie Jele­nio­gór­skiej Mło­dzie­ży oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Nowo­cze­sne Mia­sto, pomoc zade­kla­ro­wał tak­że Szpi­tal MSW w Jele­niej Górze. Leki będzie moż­na przy­no­sić od 24 lute­go do 7 mar­ca do sie­dzi­by KSON, któ­ra czyn­na jest od pon. do piąt­ku w godz. 10:00 – 16:00.

Orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we z Jele­niej Góry bar­dzo chęt­nie włą­cza­ją się w pomoc Ukra­iń­com, bo jak same przy­zna­ją od dłuż­sze­go cza­su współ­pra­cu­ją z orga­ni­za­cja­mi z tego kra­ju. Mło­dzież z all-ter­na­ty­wy kil­ka mie­się­cy temu była w Win­ni­cy, gdzie ma wie­lu zna­jo­mych i to wła­śnie od nich otrzy­mu­ją infor­ma­cje, jak wyglą­da sytu­acja za naszą wschod­nią gra­ni­cą. Z win­nic­kim sto­wa­rzy­sze­niem współ­pra­cu­je rów­nież KSON, któ­ry pod­jął się koor­dy­na­cji zbiór­ki. Wię­cej infor­ma­cji nt. zbiór­ki pod bez­płat­nym nume­rem tele­fo­nu 800–700-025.

Ponad­to już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę w godz. 14:00 – 20:00 w Jele­nio­gór­skim Cen­trum Kul­tu­ry przy ul. Ban­ko­wej (w poko­ju 211) akcję pisa­nia listów adre­so­wa­nych do pre­zy­den­ta Ukra­iny zaini­cju­je Joan­na Kucha­rek, któ­ra była tak­że autor­ką pierw­szej zbiór­ki leków i odzie­ży, któ­ra kil­ka tygo­dni temu tra­fi­ła już do Kijo­wa. Dzię­ki Pani Joan­nie Jele­nia Góra jest jed­nym z kil­ku­na­stu miast w Pol­sce, w któ­rych odbę­dzie się ta akcja pn. „Soli­dar­ni z Ukra­iną – Mara­ton pisa­nia listów” pod patro­na­tem Amne­sty Inter­na­tio­nal. Kon­takt z koor­dy­na­tor­ką: 535–820-306.

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich do wspar­cia tych dwóch ini­cja­tyw, bo pomoc naszym wschod­nim sąsia­dom jest teraz potrzeb­na, tak samo jak nam potrzeb­na była jesz­cze cał­kiem niedawno.

Lista nie­zbęd­nych leków: Atro­pi­na w ampuł­kach, Dia­ze­pam w zastrzy­kach, Hydro­kor­ty­zon, Keto­ro­lac ampuł­ki, Cor­di­pin (Ada­lat), Bane­ocin, Gen­ta­xan – pro­szek, Ste­ril­lium, Lido­ka­ina spray – dużo, Środ­ki do zmy­wa­nia gazu ze skó­ry, Meto­klo­pra­mid, Tyro­sur w prosz­ku, Woda ter­mal­na w małych fla­ko­nach, Ceru­cal, Podusz­ki tle­no­we, Koce termiczne.