Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nie­wi­do­mi na tandemach

Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku funk­cjo­nu­je w Jele­niej Górze w struk­tu­rach KSON. Do orga­ni­za­cji przy­stę­pu­ją coraz młod­si inwa­li­dzi wzro­ku, któ­rzy mają szan­sę na naj­róż­niej­sze for­my akty­wi­za­cji. O ile dzia­ła­ją­cy w Sto­wa­rzy­sze­niu klub CROSS — Nor­dic Wal­king ma za sobą kil­ka­na­ście prze­pro­wa­dzo­nych imprez popu­la­ry­zu­ją­cych kra­jo­znaw­stwo i „zdro­wy styl masze­ro­wa­nia”, to nową for­mą jest zrze­sze­nie w powsta­ją­cym klu­bie osób posia­da­ją­cych tan­de­my tj. rowe­ry dwu­oso­bo­we, w któ­rych oso­ba dobrze widzą­ca obsłu­gu­je kie­row­ni­cę. Przed kil­ko­ma mie­sią­ca­mi pisa­li­śmy o tej ini­cja­ty­wie, a teraz ją pona­wia­my wobec fak­tu, że „tan­de­mow­cy” zapro­sze­ni zosta­li na „Szes­na­ste Ogól­no­pol­skie Spo­tka­nie Podróż­ni­ków, Żegla­rzy i Alpi­ni­stów KOLO­SY 2013”.

Tema­tem pre­zen­ta­cji będzie Tan­de­mo­wy Rajd Nie­wi­do­mych od źró­deł Wisły do ujścia. Rajd, któ­re­go ini­cja­to­rem był Wal­de­mar Rogow­ski, to wyda­rze­nie bez pre­ce­den­su, po raz pierw­szy bowiem wspól­ną wypra­wę dla osób nie­wi­do­mych oraz widzą­cych zor­ga­ni­zo­wał nie­wi­do­my. Dotych­czas wszyst­kie wyciecz­ki, w któ­rych uczest­ni­czy­ły oso­by nie­wi­do­me, orga­ni­zo­wa­ne były przez widzą­cych. Fakt ten nada­je wypra­wie szcze­gól­ną ran­gę i wymiar. Uczest­ni­cy Raj­du (łącz­nie 22 oso­by) prze­je­cha­li na dwu­oso­bo­wych rowe­rach 1422 km wzdłuż Wisły, od jej źró­deł pod Bara­nią Górą, do ujścia w Gdań­sku. Bez­po­śred­nim owo­cem wypra­wy jest Pro­jekt Nie­wi­do­mi na Tan­de­mach, któ­re­go kon­cep­cja powsta­ła pod­czas jaz­dy. Pro­jekt ten poma­ga nie­wi­do­mym zna­leźć wolon­ta­riu­szy do kie­ro­wa­nia tan­de­ma­mi (oraz — w razie potrze­by — tak­że tan­de­my do wspól­nych jazd). Obec­nie w Pro­jek­cie uczest­ni­czy 170 nie­wi­do­mych i 370 wolon­ta­riu­szy z tere­nu całe­go kra­ju. Jele­nio­gór­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku pra­gnie włą­czyć nasze kar­ko­no­skie tra­sy rowe­ro­we do sie­ci ofert tan­de­mo­wych wypraw nie tyl­ko nie­wi­do­mych i słabowidzących.

Wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni pro­sze­ni są o kon­takt ze Sto­wa­rzy­sze­niem Inwa­li­dów Wzro­ku w Jele­niej Górze pod nr bez­płat­nej info­li­nii 800 700 025 lub e‑mail: biuro@kson.pl od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 9:00–16:00. Wię­cej szcze­gó­łów o tej spraw­dzo­nej meto­dzie na akty­wi­za­cję na stro­nie http://www.terakowski.republika.pl/niewidominatandemach/ z któ­rej zdję­cie publi­ku­je­my za zgo­dą Pana Wal­de­ma­ra Rogowskiego.

http://aktywnie.niewidominatandemach.pl/jaki-tandem-i-gdzie/ — szcze­gó­ło­wy porad­nik dla kupu­ją­ce­go tandem.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds