Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Orga­ni­za­cje pyta­ją jak Ratusz dzie­li pieniądze

Na prze­strze­ni ostat­nich mie­się­cy kil­ka orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych zrze­szo­nych w Kar­ko­no­skiej Koali­cji Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych pod­ję­ło się oce­ny pro­ce­dur doty­czą­cych orga­ni­zo­wa­nych przez Mia­sto Jele­nia Góra otwar­tych kon­kur­sów ofert na reali­za­cję zadań publicz­nych. W tym celu orga­ni­za­cje wystą­pi­ły do Urzę­du Mia­sta z proś­bą o prze­sła­nie im kse­ro­ko­pii pro­to­ko­łów, infor­ma­cji o roz­strzy­gnię­ciach otwar­tych kon­kur­sów ofert, kart oce­ny poszcze­gól­nych wnio­sków oraz wszyst­kich innych doku­men­tów doty­czą­cych pro­ce­su oce­ny zgła­sza­nych ofert. Następ­nie wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne orga­ni­za­cje w usta­lo­nej na począt­ku kolej­no­ści pod­da­wa­ły ana­li­zie zebra­ną doku­men­ta­cję i wyda­wa­ły oce­nę odno­śnie pro­ce­du­ry oce­nia­nia wnio­sków skła­da­nych przez lokal­ne orga­ni­za­cje obywatelskie.

Po zakoń­cze­niu pro­ce­su ana­li­zy doku­men­tów wysła­nych przez Ratusz orga­ni­za­cje skie­ro­wa­ły pismo adre­so­wa­ne do pre­zy­den­ta Mia­sta oraz prze­sła­ne do wia­do­mo­ści prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Miej­skiej i sze­fów wszyst­kich klu­bów rad­nych. W piśmie tym przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych wska­zu­ją na wie­le uchy­bień w pro­ce­sie oce­ny wnio­sków kon­kur­so­wych, piszą tak­że o bra­ku trans­pa­rent­no­ści i spra­wie­dli­wo­ści w przy­zna­wa­niu publicz­nych pie­nię­dzy. Na koń­cu wska­zu­ją tak­że 8 pomy­słów na zmia­nę sytu­acji w tym zakresie.

Kar­ko­no­ska Koali­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych zarzu­ca Urzę­do­wi Mia­sta m. in. brak zuni­fi­ko­wa­nych pro­ce­dur oce­nia­nia wnio­sków, mało przej­rzy­ste kry­te­ria przy­zna­wa­nia punk­tów oraz budzą­ce kon­tro­wer­sje meto­dy oce­nia­nia. W piśmie prze­czy­tać może­my m. in. o tym, że poszcze­gól­ne wydzia­ły mery­to­rycz­ne Urzę­du Mia­sta mają dowol­ność w prze­pro­wa­dza­niu roz­strzy­gnięć doty­czą­cych otwar­tych kon­kur­sów ofert, zda­niem przed­sta­wi­cie­li KKOP nie sprzy­ja to trans­pa­rent­no­ści, każ­dy z wydzia­łów pod­da­je wnio­ski kon­kur­so­we oce­nie w indy­wi­du­al­ny dla sie­bie spo­sób, sto­su­jąc inne narzę­dzia, inne ska­le punk­ta­cji i róż­no­rod­ne pozio­my dofi­nan­so­wa­nia poszcze­gól­nych ofert ze wzglę­du na zdo­by­tą licz­bę punktów.

Brak sys­te­mo­we­go podej­ścia zda­niem orga­ni­za­cji może pro­wa­dzić do róż­ne­go rodza­ju pato­lo­gii zwią­za­nych np. z przy­zna­wa­niem więk­szych środ­ków finan­so­wych orga­ni­za­cjom, któ­re przez Urząd Mia­sta z róż­nych powo­dów mogą być lepiej postrze­ga­ne, a prze­cież w przy­pad­ku redy­stry­bu­owa­nia pie­nię­dzy publicz­nych powin­no się robić wszyst­ko, by do takich zja­wisk nie docho­dzi­ło i by stwo­rzyć roz­wią­za­nia, któ­re takie zja­wi­ska wyeliminują.

Według orga­ni­za­cji zrze­szo­nych w KKOP zmia­ny w pro­ce­sie oce­nia­nia wnio­sków kon­kur­so­wych powin­ny zmie­rzać przede wszyst­kim w kie­run­ku stwo­rze­nia jed­no­li­te­go, przej­rzy­ste­go i opty­mal­ne­go z punk­tu widze­nia Mia­sta i NGO spo­so­bu oce­nia­nia wnio­sków przez wszyst­kie wydzia­ły. Ponad­to Mia­sto powin­no dążyć do szcze­gó­ło­we­go okre­śla­nia kate­go­rii, w któ­rych wnio­ski będą pod­da­wa­ne oce­nie oraz zadbać o to, aby po roz­strzy­gnię­ciu kon­kur­su orga­ni­za­cje otrzy­my­wa­ły choć krót­kie mery­to­rycz­ne uza­sad­nie­nie licz­by przy­zna­nych punk­tów, co umoż­li­wi­ło­by im pro­ces ucze­nia się na wła­snych błę­dach i skut­ko­wa­ło pod­nie­sie­niem jako­ści two­rzo­nych wnio­sków. War­to było­by się zasta­no­wić co zro­bić z dużą licz­bą wnio­sków, któ­re otrzy­mu­ją nie­wy­star­cza­ją­cą do przy­zna­nia im dota­cji licz­bę punk­tów, a same w sobie są cie­ka­wy­mi pomy­sła­mi mogą­cy­mi np. pod­nieść jakość ofer­ty kul­tu­ral­nej Mia­sto, cze­go przy­kła­dem może być zło­żo­na ostat­nio przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych ofer­ta na reali­za­cję zada­nia pn. „Roz­śpie­wa­ne Karkonosze”.

Pismo kie­ro­wa­ne do Mar­ci­na Zawi­ły koń­czy się proś­bą o powo­ła­nie zespo­łu, któ­ry mógł­by się zająć udo­sko­na­le­niem pro­ce­du­ry oce­nia­nia otwar­tych kon­kur­sów ofert, w celu zapew­nie­nia wła­ści­we­go wyko­rzy­sta­nia środ­ków publicz­nych i spra­wie­dli­we­go spo­so­bu ich dystrybucji.

Co na to pre­zy­den­ta Zawi­ła? Poin­for­mu­je­my wkrótce.