Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowe bez­płat­ne pora­dy w KSON

Od stycz­nia br. w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych poza dotych­cza­so­wy­mi bez­płat­ny­mi pora­da­mi moż­na sko­rzy­stać z usług psy­cho­on­ko­lo­ga z Fun­da­cji Psy­cho­on­ko­lo­gii „Tu i teraz”, któ­ra jest człon­kiem Sej­mi­ku i peł­ni dyżu­ry w sie­dzi­bie KSON pod­czas, któ­rych udzie­la bez­płat­nych porad dla osób cho­rych na nowo­two­ry i osób ich wspierających.

Do cze­go potrzeb­ny jest psy­cho­on­ko­log? Pomoc jaką udzie­la psy­cho­on­ko­log umoż­li­wia przede wszyst­kim popra­wę jako­ści życia cho­rych i ich rodzin bądź przy­ja­ciół. Poprzez kon­kret­ne dzia­ła­nia tera­peu­tycz­ne cho­ry uczy się roz­po­zna­wać i radzić sobie z emo­cja­mi, pogłę­bia wie­dzę z zakre­su medy­cy­ny, uczy się roz­po­zna­wać swo­je potrze­by, pozna­je spo­so­by radze­nia sobie ze stre­sem, uczy się pra­wi­dło­wej komu­ni­ka­cji z leka­rzem i pie­lę­gniar­ka­mi. Psy­cho­on­ko­log wspo­ma­ga rów­nież oso­by wspie­ra­ją­ce cho­rych, któ­re czę­sto prze­sta­ją myśleć o sobie i swo­ich potrze­bach a jest to nie­zbęd­ne aby móc dobrze wspie­rać swo­je­go cho­re­go. Uczy rów­nież dobrej komu­ni­ka­cji pomię­dzy cho­rym a wspie­ra­ją­cym, uczy jak roz­ma­wiać naj­pro­ściej, bez ukry­wa­nia faktów.

Spo­tka­nia, któ­re odby­wa­ją się w gru­pach wspar­cia, w któ­rych uczest­ni­czą cho­rzy, poma­ga­ją nie­jed­no­krot­nie prze­trwać trud­ne chwi­le. Nie ma lep­szej pomo­cy niż towa­rzy­stwo oso­by mają­cej podob­ne pro­ble­my i rozu­mie­ją­cej co dzie­je się z cho­rym w trak­cie lecze­nia. Czę­sto tra­fia­ją do fun­da­cji oso­by zamknię­te w sobie, cza­sem zmu­szo­ne przez rodzi­nę do przyj­ścia, same nasta­wio­ne nega­tyw­nie do jakiej­kol­wiek pomo­cy, ale jak już przyj­dą rzad­ko odcho­dzą. Pro­po­nu­je­my im życz­li­wą atmos­fe­rę, poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i zro­zu­mie­nia dla ich prze­żyć a towa­rzy­stwo innych cho­rych pozwa­la im poczuć ogrom­ny przy­pływ nadziei nie­zbęd­nej w pro­ce­sie lecze­nia i rów­nie waż­nej jak przyj­mo­wa­ne leki – tłu­ma­czy przez fun­da­cji Rena­ta Bury.

Aby umó­wić się na spo­tka­nie z psy­cho­on­ko­lo­giem wystar­czy zadzwo­nić pod bez­płat­ny numer info­li­nii 800 700 025, czyn­nej od ponie­dział­ku do piąt­ku, w godzi­nach 9–16 lub pisząc e‑mail na adres biuro@kson.pl