Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kości szkie­le­tu: ile kości liczy nasz szkielet?

Szkie­let oso­by doro­słej liczy 206 kości, róż­nych i skla­sy­fi­ko­wa­nych w dwa ukła­dy: szkie­let osio­wy z jed­nej stro­ny, któ­ry może­my uwa­żać za praw­dzi­wą kon­struk­cję cia­ła ludz­kie­go, oraz szkie­let koń­czyn z dru­giej stro­ny, któ­ry gru­pu­je ramio­na oraz nogi. Jest 26 kości na pozio­mie krę­go­słu­pa, 6 kości na pozio­mie czasz­ki, 14 kości na pozio­mie twa­rzy, 7 innych kości czasz­ko­wych, 25 kości na pozio­mie most­ka oraz żeber, 64 kości w człon­kach gór­nych oraz 62 kości w koń­czy­nach dolnych.