Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dzię­ki żabie wie­my jak powsta­je oko

Zasa­da azo­to­wa, pury­na kon­tro­lu­je ścież­kę sygna­ło­wą nie­zbęd­ną dla roz­wo­ju oka — infor­mu­ją naukow­cy z Wiel­kiej Bry­ta­nii na łamach cza­so­pi­sma “Natu­re”.

      Zro­zu­mie­nie mecha­ni­zmów nie­zbęd­nych dla roz­po­czę­cia roz­wo­ju róż­nych orga­nów jest nie­zwy­kle istot­ne dla medy­cy­ny. Nicho­las Dale wraz z zespo­łem z Uni­ver­si­ty of War­wick bada­li ścież­ki sygna­ło­we bio­rą­ce udział w roz­wój oka żaby Xeno­pus laevis (jed­ne­go z ulu­bio­nych zwie­rząt genetyków).

      Zarów­no u bez­krę­gow­ców jak i krę­gow­ców roz­wój oka kon­tro­lu­je zespół czyn­ni­ków trans­kyp­cyj­nych, któ­re regu­lu­ją aktyw­ność genów bio­rą­cych udział w pro­ce­sie powsta­wa­nia oka. Nie­zna­ne są jed­nak mecha­ni­zmy, któ­re regu­lu­ją eks­pre­sję tych wła­śnie czynników.

      Bada­cze z Uni­wer­sy­te­tu War­wick odkry­li, że to ścież­ka sygna­ło­wa, w któ­rej uczest­ni­czy pury­na kon­tro­lu­je akty­wa­cję zespo­łu czyn­ni­ków trans­kryp­cyj­nych i roz­wój oka u żaby.

      Pury­na to zwią­zek któ­ry jest pod­sta­wą dwóch zasad azo­to­wych wcho­dzą­cych w skład kwa­sów nukle­ino­wych (DNA i RNA). Zespół Dale“a suge­ru­je, że rola ścież­ki sygna­ło­wej z udzia­łem pury­ny jest podob­na i nie zmie­nia­ła się pod­czas ewo­lu­cji u róż­nych gatun­ków. Zabu­rze­nia w ana­lo­gicz­nej ścież­ce sygna­ło­wej u ludzi pro­wa­dzą do poważ­nych uszko­dzeń gło­wy i oczu.