Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Gorącz­ka trzydniowa

Trzyd­niów­ka, gorącz­ka trzy­dnio­wa, rumień nagły lub wysyp­ka nagła. To łagod­na infek­cja wywo­ły­wa­na przez wirus HHV6, któ­ry wystę­pu­je w odmia­nie A i B. Trzyd­niów­ka to bar­dzo czę­sto pierw­sza cho­ro­ba zakaź­na nie­mow­ląt i małych dzie­ci (6 mie­się­cy do 3 lat) — poło­wa wszyst­kich przy­pad­ków gorącz­ki u nie­mow­ląt jest spo­wo­do­wa­na zaka­że­niem HHV6. Przy­pusz­cza się, że dzie­ci mogą zara­zić się od doro­słych, któ­rzy są nosi­cie­la­mi wiru­sa HHV6. Rzad­kie są przy­pad­ki zara­że­nia się dziec­ka od dziecka.

Wylę­gu­je się w cią­gu 5–17 dni. Zakaź­ność jest bar­dzo mała.

      Obja­wy: wyso­ka gorącz­ka (nawet powy­żej 39 st.C). Utrzy­mu­je się 3–7 dni, zwy­kle 3–4 dni. W cza­sie jej trwa­nia nie ma obja­wów, któ­re mogły­by ją wytłu­ma­czyć, a dziec­ko pomi­mo wyso­kiej gorącz­ki czu­je się zazwy­czaj dobrze. Gorącz­ka wystę­pu­je jako jedy­ny objaw, jed­nak cza­sa­mi towa­rzy­szy jej kaszel, katar, bie­gun­ka, poja­wia­ją się zmia­ny grud­ko­we w gar­dle oraz powięk­sza­ją się węzły chłon­ne szyj­ne, a tak­że wystę­pu­ją drgaw­ki. Po trze­cim dniu cho­ro­by gorącz­ka zazwy­czaj spa­da, ale poja­wia się wysyp­ka pla­mi­sta i grud­ko­wa jak w róży­czy­ce na twa­rzy i tuło­wiu, któ­ra szyb­ko cał­ko­wi­cie ustę­pu­je po kil­ku dniach i nie zosta­wia żad­nych prze­bar­wień czy złusz­czeń. Kie­dy wysyp­ka się poja­wia, stan dziec­ka ule­ga popra­wie. U doro­słych takie zaka­że­nie HHV6 wystę­pu­je rzad­ko i przy­po­mi­na prze­bie­giem mononukleozę.

      Lecze­nie. Tej cho­ro­by się nie leczy i nie moż­na jej zapo­biec. Sto­su­je się jedy­nie środ­ki na obni­że­nie wyso­kiej gorącz­ki oraz poda­je się dużo pły­nów. Cho­ro­ba ustę­pu­je samo­ist­nie. Moż­na sto­so­wać tak­że zim­ne okłady.