Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Czer­niak

Jest to naj­zło­śliw­szy nowo­twór skó­ry. Może powsta­wać ze zna­mion mela­no­cy­to­wych, sta­nów przed­czer­nia­ko­wych lub ze skó­ry uprzed­nio nie­zmie­nio­nej . Wstęp­ną fazą czer­nia­ka jest tzw. zło­śli­wa pla­ma socze­wi­co­wa­ta wystę­pu­ją­ca w oko­li­cy skro­nio­wej lub jarz­mo­wej, powo­li rosną­ca pla­ma o róż­nej inten­syw­no­ści bar­wy bru­nat­nej. Sam czer­niak może być pła­skim nacie­kiem, guz­kiem lub owrzo­dze­niem w cało­ści lub czę­ści bar­wy bru­nat­nej lub czar­nej (choć zda­rza­ją się tak­że czer­nia­ki bez barw­ni­ka). Poja­wia­ją­ce się zazwy­czaj na palu­chu czer­nia­ki pod-paznok­cio­we wyma­ga­ją róż­ni­co­wa­nia z krwia­kiem oraz zdję­cia płyt­ki paznok­cio­wej w celu pobra­nia wycinka.

Rak skó­ry wystę­pu­je pod wie­lo­ma posta­cia­mi. Zapo­wiedź lub zwia­stun raka skó­ry mogą stanowić:

- pla­my bez zna­mion, któ­re ule­ga­ją zmia­nom;
— nowo poja­wia­ją­ce się zna­mio­na;
— zna­mio­na i grud­ki, któ­re powięk­sza­ją się, łusz­czą i krwa­wią, wystę­pu­ją głów­nie na twa­rzy, zwłasz­cza w pobli­żu oka lub po jed­nej stro­nie nosa;
— zmia­ny w obrę­bie narzą­dów płcio­wych, łącz­nie z bro­daw­ką pier­si (two­ry bro­daw­ko­wa­te, bia­łe lub czer­wo­ne prze­bar­wie­nia, zgrubienia).

Lecze­nie czer­nia­ka jest przede wszyst­kim chi­rur­gicz­ne, cza­sem z usu­nię­ciem oko­licz­nych węzłów chłon­nych, rza­dziej sto­so­wa­ne są inne metody.