Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Cho­ro­by dzią­seł – powszech­ny pro­blem Polaków

Więk­szość doro­słych Pola­ków w mniej­szym lub więk­szym stop­niu cier­pi na cho­ro­by przy­zę­bia – dowo­dzą naj­now­sze bada­nia medycz­ne. Z badań opi­nii wyni­ka jed­nak, że spo­łecz­na świa­do­mość ist­nie­nia pro­ble­mu oraz metod prze­ciw­dzia­ła­nia i lecze­nia jest nie­wiel­ka. Tym­cza­sem leka­rze potwier­dza­ją zwią­zek mię­dzy cho­ro­ba­mi przy­zę­bia, a poważ­ny­mi cho­ro­ba­mi ogól­no­ustro­jo­wy­mi, typu cukrzy­ca czy cho­ro­by sercowo-naczyniowe.

Z badań epi­de­mio­lo­gicz­nych, prze­pro­wa­dzo­nych w 2011 roku pod kie­row­nic­twem prof. dr hab. n. med. Rena­ty Gór­skiej, wyni­ka, że zale­d­wie 1,7% Pola­ków ma cał­ko­wi­cie zdro­we dzią­sła i nie wyma­ga inter­wen­cji stomatologicznej1. Prze­wa­ża­ją­ca część spo­łe­czeń­stwa odczu­wa więk­sze bądź mniej­sze dole­gli­wo­ści wyni­ka­ją­ce ze złej kon­dy­cji dzią­seł. Zaawan­so­wa­ne zapa­le­nie przyzębia2, potocz­nie zwa­ne zaawan­so­wa­ną para­don­to­zą, zosta­ło zdia­gno­zo­wa­ne u ponad 17% osób pod­da­nych bada­niom. Nato­miast ponad 18,5% Pola­ków nale­ży pod­dać kom­plek­so­we­mu lecze­niu przyzębia.

Co to są cho­ro­by przyzębia?

Cho­ro­by przy­zę­bia to cho­ro­by zespo­łu tka­nek ota­cza­ją­cych i unie­ru­cha­mia­ją­cych ząb, czy­li dzią­seł, włó­kien ozęb­nej oraz kości szczę­ki i żuchwy. Naj­czę­ściej doty­czy nas zapa­le­nie dzią­seł oraz zapa­le­nie przy­zę­bia, potocz­nie zwa­ne paradontozą.

Jak powsta­ją cho­ro­by dziąseł?

Jed­ną z głów­nych przy­czyn cho­rób dzią­seł są bak­te­rie płyt­ki nazęb­nej, któ­re gro­ma­dzą się w jamie ust­nej, gdy szczot­ku­je­my zęby nie­wła­ści­wie lub nie dość czę­sto. Bak­te­rie uwal­nia­ją tok­sy­ny powo­du­ją­ce m.in. zapa­le­nie dzią­seł. Jed­nym z pierw­szych obja­wów zapa­le­nia dzią­seł jest ich krwa­wie­nie. Nie­le­czo­ne zapa­le­nie dzią­seł może przejść w zapa­le­nie przy­zę­bia (pot.: para­don­to­za). Jest to poważ­na infek­cja nisz­czą­ca tkan­ki mięk­kie i kość wyrost­ka zębo­do­ło­we­go, któ­ra może być przy­czy­ną utra­ty zębów. Zapa­le­nie przy­zę­bia, w prze­ci­wień­stwie do zapa­le­nia dzią­seł, jest nie­od­wra­cal­ne, dla­te­go tak waż­ne jest, aby nie baga­te­li­zo­wać pierw­szych oznak pro­ble­mów dziąseł.

Jak zapo­bie­gać wystę­po­wa­niu pro­ble­mów z dziąsłami?

Nale­ży sto­so­wać wszyst­kie ele­men­ty codzien­nej higie­ny jamy ust­nej uży­wa­jąc w tym celu pro­duk­tów prze­zna­czo­nych spe­cjal­nie do pie­lę­gna­cji dzią­seł. Col­ga­te jako fir­ma spe­cja­li­zu­ją­ca się w pro­duk­tach do pie­lę­gna­cji jamy ust­nej pro­po­nu­je zestaw pro­duk­tów Col­ga­te Total Pro-Zdro­we Dziąsła:

- zęby nale­ży szczot­ko­wać pastą Col­ga­te Total Pro-Zdro­we Dzią­sła przy uży­ciu szczo­tecz­ki Col­ga­te Total Zdro­we-Dzią­sła dwa razy dzien­nie przez dwie minu­ty, sto­su­jąc odpo­wied­nią tech­ni­kę,
— płyn Col­ga­te Total Pro-Zdro­we Dzią­sła nale­ży sto­so­wać dwa razy dzien­nie po szczot­ko­wa­niu zębów pastą i szczo­tecz­ką Col­ga­te Total Pro-Zdrowie.