Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Z pomo­cą seniorom

Z oka­zji dnia senio­ra Kar­ko­no­skie Cen­trum Medycz­ne i Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych zapra­sza­ją na “II Kar­ko­no­ski Mie­siąc Pro­fi­lak­ty­ki Nowo­two­ro­wej” w dniach 4.10. — 31.10.2013 r.

Przy­po­mnij­my:

W paź­dzier­ni­ku ubie­głe­go roku rów­nież z tej oka­zji ponad 500 pacjen­tów, głów­nie miesz­kań­ców Jele­niej Góry, sko­rzy­sta­ło z Tygo­dnia Pro­fi­lak­ty­ki Nowo­two­ro­wej w KCM Cli­nic, któ­ry uła­twił im dostęp do leka­rzy spe­cja­li­stów. Wie­lo­krot­nie jele­nio­gór­scy senio­rzy i oso­by nie­peł­no­spraw­ne skar­ży­ły się mię­dzy inny­mi , do raj­ców miej­skich oraz w biu­rze spo­łecz­ne­go rzecz­ni­ka, na dłu­gie ter­mi­ny ocze­ki­wa­nia i utrud­nio­ny dostęp do leka­rzy spe­cja­li­stów. W ubie­gło­rocz­nych dniach senio­ra w KCM Cli­nic funk­cjo­no­wał rów­nież punkt infor­ma­cji KSON- Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Niepełnosprawnych.

Z uwa­gi na duże potrze­by i ocze­ki­wa­nia pacjen­tów orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li tego­rocz­ne dni senio­ra uczcić wydłu­ża­jąc ter­min przy­jęć przez leka­rzy specjalistów.

Akcja doty­czy badań i kon­sul­ta­cji w zakresie:

  • nowo­two­rów krta­ni — PORAD­NIA OTOLARYNGOLOGICZNA,
  • nowo­two­rów prze­wo­du pokar­mo­we­go — PORAD­NIA PROK­TO­LO­GICZ­NA, PORAD­NIA CHIRURGICZNA,
  • nowo­two­rów narzą­dów kobie­cych — PORAD­NIA GINEKOLOGICZNA.

Reje­stra­cja bez skie­ro­wa­nia w Jele­niej Górze:

  • w KCM ul. Ban­ko­wa 5 ‑7 oso­bi­ście , tele­fo­nicz­nie tel: 756452000
  • oraz w biu­rze Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych ul. Os. Robot­ni­cze 47 a
  • tel: 756451242 oraz pod bez­płat­ną info­li­nią 800 700 025

Z A P R A S Z A M Y!