Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku pod­su­mo­wa­ło Lato 2013

W ostat­nią sobo­tę ponad 30 oso­bo­wa gru­pa człon­ków i sym­pa­ty­ków Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ku oraz człon­ko­wie Jele­nio­gór­skie­go Klu­bu Nor­dic Wal­king CROSS spo­tka­li się przy schro­ni­sku Orle w górach Izer­skich. 5 km spa­cer od Pola­ny Jaku­szyc­kiej do same­go schro­ni­ska poko­na­li męż­nie przy uży­ciu kijów. Prze­wod­nik i instruk­tor Nor­dic Wali­king Janusz Jach­nic­ki jesz­cze w trak­cie mar­szu kory­go­wał spo­sób posłu­gi­wa­nia się sprzę­tem, co ma ogrom­ne zna­cze­nie dla pobu­dza­nia poszcze­gól­nych par­tii mię­śni. Przy schro­ni­sku Orle zapło­nę­ło ogni­sko, a jego gospo­darz Pan Sta­ni­sław Kor­na­fel Pre­zes Towa­rzy­stwa Izer­skie­go W Szklar­skiej Porę­bie powi­tał gości. Pan Sta­ni­sław mówił o histo­rii tury­sty­ki i pla­nach Towa­rzy­stwa. Pięk­na pogo­da i wspa­nia­ła atmos­fe­ra spo­tka­nia wykrze­sa­ła jesz­cze siły wędrow­ców na dodat­ko­we 4 km do rze­ki Izer­ki i z powro­tem. Przy odpo­czyn­ku pie­cze­niu kieł­ba­sek był czas na śpie­wy, recy­ta­cje i wspo­mnie­nia. Wspo­mnie­nia, bo klub Nor­dic Walinkg współ­pra­cu­jąc ze Sto­wa­rzy­sze­niem Kul­tu­ry Fizycz­nej Spor­tu i Tury­sty­ki Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych CROSS pod­su­mo­wał akcję let­nią 2013. Zor­ga­ni­zo­wa­no 4 wypra­wy w oko­li­cach Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej: do Per­ły Zacho­du, Pod­gó­rzy­na, Cie­plic i Jaku­szyc. Łącz­nie oprócz 15 człon­ków Klu­bu Nor­dic Wal­king w wyciecz­kach wzię­ło udział ponad 50 osób, głow­nie miesz­kań­ców Jele­niej Góry z orga­ni­za­cji współ­pra­cu­ją­cych z KSON. To nie koniec pro­po­zy­cji Inwa­li­dów Wzro­ku na aktyw­ny wypo­czy­nek o czym powia­do­mi­my naszych czy­tel­ni­ków wkrótce.