Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NI PIEL­GRZY­MI W KRZESZOWIE

Pierw­sza sobo­ta wrze­śnia była dniem piel­grzym­ki osób nie­peł­no­spraw­nych i ich przy­ja­ciół, do die­ce­zjal­ne­go sank­tu­arium maryj­ne­go w Krze­szo­wie. Wspól­nej modli­twie, w gro­nie pra­wie 3 tys. piel­grzy­mów, prze­wod­ni­czył biskup legnic­ki Ste­fan Cichy, któ­ry wita­jąc przy­by­wa­ją­cych powiedział:

Gro­ma­dzi­my się tutaj w prze­ży­wa­nym Roku Wia­ry, aby naj­pierw dzię­ko­wać Bogu za łaskę wia­ry. By dzię­ko­wać Mat­ce Bożej, że nas pod­trzy­mu­je na dro­dze wia­ry. Chce­my też pro­sić, aby nas umac­nia­ła na dro­dze naszej wia­ry, byśmy coraz głę­biej i moc­niej wie­rzy­li, a tak­że dawa­li świa­dec­two o naszej wie­rze w życiu.

Piel­grzym­ka osób nie­peł­no­spraw­nych, jest jed­nym z owo­ców Kon­gre­su Osób Nie­peł­no­spraw­nych, jaki po raz pierw­szy odbył się w 1999 r., a powtó­rzo­ny został 10 lat póź­niej w roku 2009. Do krze­szo­wa przy­by­wa­ją, wraz ze swy­mi opie­ku­na­mi, głów­nie ludzie ze scho­rze­nia­mi fizycz­ny­mi, a tak­że oso­by nie­peł­no­spraw­ne umy­sło­wo, oraz w peł­ni lub czę­ścio­wo nie­sły­szą­cy i nie­wi­dzą­cy. Te gru­py, w mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści anga­żu­ją się w przy­go­to­wa­nie litur­gii, a tak­że oko­licz­no­ścio­wych wystaw, kier­ma­szy, czy pro­gra­mów arty­stycz­nych. Tak było rów­nież w roku 2013.

Biskup legnic­ki Ste­fan Cichy, nawią­zał do podej­mo­wa­nych w Roku Wia­ry w die­ce­zji róż­nych ini­cja­tyw, w tym do odby­wa­ją­cych się piel­grzy­mek śro­do­wi­sko­wych m.in. do Krze­szo­wa. Nawią­zał też do swo­ich oso­bi­stych doświad­czeń z ostat­nich mie­się­cy, kie­dy prze­by­wał w szpi­ta­lu : Trze­ba było dłu­go cze­kać, zanim mogłem szpi­tal opu­ścić, a potem dojść do peł­ni sił. Nawet dzi­siaj jesz­cze nie jestem w peł­ni spraw­ny. Dla­te­go przed tą piel­grzym­ką mówi­łem do swo­ich współ­pra­cow­ni­ków, że będę tu jako czło­wiek pół­nie­peł­no­spraw­ny — mówił wspo­mi­na­jąc czas swo­jej cho­ro­by. Podzie­lił się swo­imi odczu­cia­mi z odpra­wia­nia Mszy św. np. na wóz­ku inwa­lidz­kim, stwier­dza­jąc że odtąd bar­dziej poznał dolę osób, któ­re na takich wóz­kach poru­sza­ją się całe swo­je życie. Wska­zu­jąc na Mary­ję, jako naszą orę­dow­nicz­kę, wspo­mo­ży­ciel­kę, a tak­że nauczy­ciel­kę na dro­dze wia­ry, odwo­łał się do słów papie­ża Fran­cisz­ka z ostat­niej ency­kli­ki, w któ­rej Ojciec Świę­ty przy­po­mi­na m.in. o szcze­gól­nej roli Maryi w dzie­le zba­wie­nia i naszym życiu:

Jeste­śmy sła­by­mi ludź­mi. Dla­te­go potrze­bu­je­my pomo­cy naszej naj­lep­szej Mat­ki – mówił bp Cichy – dla­te­go papież dwu­krot­nie przy­zy­wa Ją, by przy­szła nam z pomo­cą w dro­dze do Jezu­sa (…) by przy­po­mi­na­ła nam, że ten, kto wie­rzy, nie jest nigdy sam.

Co roku, piel­grzym­ka jest też oka­zją do wrę­cze­nia przez die­ce­zjal­ne dusz­pa­ster­stwo osób nie­peł­no­spraw­nych tytu­łu „Przy­ja­ciel Osób Nie­peł­no­spraw­nych”. Kapi­tu­ła, któ­rej prze­wod­ni­czy legnic­ki biskup pomoc­ni­czy Marek Men­dyk, w tym roku przy­zna­ła 6 takich tytu­łów. Wśród wyróż­nio­nych zna­leź­li się: Józef Bog­da­szew­ski, któ­ry od 30. lat dzia­ła spo­łecz­nie w śro­do­wi­sku rodzin z dziec­kiem nie­peł­no­spraw­nym, głów­nie w struk­tu­rach Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci; Jaro­sław Duda, Sekre­tarz Sta­nu w Mini­ster­stwie Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, Peł­no­moc­nik Rzą­du ds. osób nie­peł­no­spraw­nych oraz Pre­zes Rady Nad­zor­czej Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych, sena­tor VIII kaden­cji Sena­tu RP, któ­ry dał się poznać śro­do­wi­sku osób nie­peł­no­spraw­nych jako oso­ba nie­zwy­kle otwar­ta, wraż­li­wa i bar­dzo życz­li­wa; Wła­dy­sław Kłyz, wła­ści­ciel fir­my „Polfar­mer” ze Zgo­rzel­ca od lat wspie­ra­ją­cy dzia­ła­nia Sto­wa­rzy­sze­nia Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Życz­li­wych; Lidia Świą­tek, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Kato­lic­kich Die­ce­zji Legnic­kiej, od wie­lu lat wspie­ra­ją­ca swo­ją pomo­cą wszyst­kie ini­cja­ty­wy podej­mo­wa­ne na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych; Sto­wa­rzy­sze­nie „Rów­ne Szan­se” w Ści­na­wie któ­re od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia, bar­dzo aktyw­nie włą­cza się w dzia­ła­nia na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych anga­żu­jąc do tych dzia­łań mło­dych wolon­ta­riu­szy. i Lilia Wala­sek, wice­sta­ro­sta legnic­ki, od wie­lu lat zwią­za­na ze śro­do­wi­skiem osób nie­peł­no­spraw­nych, ini­cja­tor i koor­dy­na­tor wie­lu spo­tkań integracyjno-społecznych.

Wszyst­kim odzna­czo­nym ser­decz­nie gratulujemy !

Opra­co­wa­ła: Mał­go­rza­ta Zda­no­wicz, Foto: Łukasz Żygadło