Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ODKRYJ SWO­JĄ SZANSĘ!

Oso­by nie­peł­no­spraw­ne z Jele­niej Góry mogą ubie­gać się o pomoc w likwi­da­cji barier utrud­nia­ją­cych im akty­wi­za­cję spo­łecz­ną i zawo­do­wą oraz w uzy­ska­niu wykształ­ce­nia wyż­sze­go, w ramach pro­gra­mu AKTYW­NY SAMO­RZĄD, któ­ry jest reali­zo­wa­ny przez Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych w jed­no­st­ce lokal­nej Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Jele­niej Górze. Moduł I – likwi­da­cja barier utrud­nia­ją­cych akty­wi­za­cję spo­łecz­ną i zawodową:

1. Obszar A – likwi­da­cja barie­ry trans­por­to­wej:
a. Zada­nie 1 – dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu i mon­ta­żu oprzy­rzą­do­wa­nia do posia­da­ne­go samo­cho­du,
b. Zada­nie 2 – dofi­nan­so­wa­nie lub refun­da­cja kosz­tów uzy­ska­nia pra­wa jaz­dy kate­go­rii B, w szcze­gól­no­ści:
— kur­su i egza­mi­nów na pra­wo jaz­dy kate­go­rii B,
oraz w przy­pad­ku kur­su poza miej­sco­wo­ścią zamiesz­ka­nia:
— zakwa­te­ro­wa­nia, wyży­wie­nia w okre­sie trwa­nia kur­su,
— dojaz­du (przy­jazd na kurs i powrót z kursu),

2. Obszar B – likwi­da­cja barier w dostę­pie do uczest­ni­cze­nia w spo­łe­czeń­stwie infor­ma­cyj­nym, dofi­nan­so­wa­nie :
a. Zada­nie 1 – zaku­pu sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go lub jego ele­men­tów oraz opro­gra­mo­wa­nia,
b. Zada­nie 2 – szko­leń w zakre­sie obsłu­gi naby­te­go w ramach pro­gra­mu sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go i oprogramowania,

3. Obszar C – likwi­da­cja barier w poru­sza­niu się:
a. Zada­nie 1 — dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu wóz­ka inwa­lidz­kie­go o napę­dzie elek­trycz­nym,
b. Zada­nie 2 – dofi­nan­so­wa­nie lub refun­da­cja kosz­tów utrzy­ma­nia spraw­no­ści tech­nicz­nej posia­da­ne­go wóz­ka inwa­lidz­kie­go o napę­dzie elek­trycz­nym,
c. Zada­nie 3:
— dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu pro­te­zy koń­czy­ny, w któ­rej zasto­so­wa­no nowo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­nicz­ne,
— refun­da­cja kosz­tów dojaz­du bene­fi­cjen­ta pro­gra­mu na spo­tka­nie z eks­per­tem PFRON lub kosz­tów dojaz­du eks­per­ta PFRON na spo­tka­nie z adre­sa­tem pro­gra­mu,
d. Zada­nie 4:
— dofi­nan­so­wa­nie lub refun­da­cja kosz­tów utrzy­ma­nia spraw­no­ści tech­nicz­nej posia­da­nej pro­te­zy koń­czy­ny,
— refun­da­cja kosz­tów dojaz­du adre­sa­ta pro­gra­mu na spo­tka­nie z eks­per­tem PFRON lub kosz­tów dojaz­du eks­per­ta PFRON na spo­tka­nie z adre­sa­tem programu,

4. Obszar D – dofi­nan­so­wa­nie lub refun­da­cja kosz­tów opie­ki nad oso­bą zależ­ną (opła­ta za pobyt dziec­ka w żłob­ku lub przed­szko­lu albo inny koszt zapew­nie­nia opie­ki nad dzieckiem).

Moduł II – pomoc w uzy­ska­niu wykształ­ce­nia na pozio­mie wyż­szym. Bene­fi­cjen­ta­mi są:
Obszar A Zada­nie nr 1 — oso­ba nie­peł­no­spraw­na, któ­ra posia­da znacz­ny lub umiar­ko­wa­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści (a w przy­pad­ku osób do 16 roku życia – orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści) oraz dys­funk­cję narzą­du ruchu. W przy­pad­ku osób w wie­ku eme­ry­tal­nym wyma­ga­ne jest zatrudnienie.

Obszar A Zada­nie nr 2 — oso­ba nie­peł­no­spraw­na w wie­ku aktyw­no­ści zawo­do­wej, któ­ra posia­da znacz­ny lub umiar­ko­wa­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści oraz dys­funk­cję narzą­du ruchu.

Obszar B Zada­nie nr 1 — oso­ba nie­peł­no­spraw­na, któ­ra posia­da znacz­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści (a w przy­pad­ku osób do 16 roku życia – orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści) oraz dys­funk­cję obu koń­czyn gór­nych lub narzą­du wzro­ku. W przy­pad­ku osób w wie­ku eme­ry­tal­nym wyma­ga­ne jest zatrudnienie.

Obszar C Zada­nie nr 1 — oso­ba nie­peł­no­spraw­na, któ­ra posia­da znacz­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści (a w przy­pad­ku osób do 16 roku życia – orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści) oraz dys­funk­cje unie­moż­li­wia­ją­ce samo­dziel­ne poru­sza­nie się za pomo­cą wóz­ka inwa­lidz­kie­go o napę­dzie ręcz­nym. W przy­pad­ku osób w wie­ku eme­ry­tal­nym wyma­ga­ne jest zatrudnienie.

Obszar C Zada­nie nr 2 — oso­ba nie­peł­no­spraw­na, któ­ra posia­da znacz­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści (a w przy­pad­ku osób do 16 roku życia – orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści), któ­ra jest użyt­kow­ni­kiem wóz­ka inwa­lidz­kie­go o napę­dzie elektrycznym.

Obszar C Zada­nie nr 3 oraz Zada­nie nr 4 — oso­ba nie­peł­no­spraw­na w wie­ku aktyw­no­ści zawo­do­wej lub eme­ry­tal­nym – jeśli jest zatrud­nio­na, po ampu­ta­cji kończyn/y, wobec któ­rej został orze­czo­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści, a eks­pert PFRON potwier­dził sta­bil­ność pro­ce­su cho­ro­bo­we­go oraz roko­wa­nia uzy­ska­nia zdol­no­ści do pra­cy w wyni­ku wspar­cia udzie­lo­ne­go w programie.

Obszar D — oso­ba nie­peł­no­spraw­na w wie­ku aktyw­no­ści zawo­do­wej, któ­ra posia­da znacz­ny lub umiar­ko­wa­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści, jest aktyw­na zawo­do­wo i peł­nio rolę opie­ku­na praw­ne­go dziec­ka. Przez aktyw­ność zawo­do­wą nale­ży rozu­mieć zatrud­nie­nie lub reje­stra­cję w urzę­dzie pra­cy jako oso­ba bez­ro­bot­na, albo jako oso­ba poszu­ku­ją­ca pra­cy i nie pozo­sta­ją­ca w zatrud­nie­niu.
Adre­sat pro­gra­mu (Moduł II):

– znacz­ny lub umiar­ko­wa­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści,
– nauka w szko­le wyż­szej lub szko­le poli­ce­al­nej lub kole­gium lub prze­wód dok­tor­ski otwar­ty poza stu­dia­mi doktoranckimi.

Wnio­ski przyj­mo­wa­ne są w sie­dzi­bie Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Jele­niej Górze – Dzia­le Reha­bi­li­ta­cji, al. Jana Paw­ła II 7, 58–506 Jele­nia Góra, par­ter pokój nr 7 i 8 (tel. 75 755 88 02, 75 755 88 01) w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie: MODUŁ I — do 16 wrze­śnia 2013 r., MODUŁ II — do 30 wrze­śnia 2013 r.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­du­je się na stor­nie inter­ne­to­wej PFRON www.pfron.org.pl

Opra­co­wa­nie: GALE­RIA ZDRO­WIA Jele­nia Góra