Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

O nas c.d.

W Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze spo­ty­ka­ją się nie tyl­ko człon­ko­wie sto­wa­rzy­szeń i kół inwa­lidz­kich, ale rów­nież ludzie reali­zu­ją­cy tak­że tutaj swo­je arty­stycz­ne pasje. Przy­kła­dem takie gru­pry jest ludo­wy zespół „Jele­nio­gó­rza­nie” , któ­ry zna­ny jest od ponad trzy­dzie­stu lat nie tyl­ko Jele­niej Góry i powia­tu, ale rów­nież woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go. Zespół powstał w roku 1983, a już trzy lata póź­nie zano­to­wał na swo­im kon­cie pierw­sze poważ­ne suk­ce­sy arty­stycz­ne. W czerw­cu br. „Jele­nio­gó­rza­nie” obcho­dzi­li jubi­le­usz 30-lecia swo­jej dzia­łal­no­ści. Z tej oka­zji w jele­nio­gór­skim kinie „LOT” odbył się kon­cert jubi­le­uszo­wy z udzia­łem zapro­szo­nych zespo­łów folk­lo­ry­stycz­nych z regio­nu. Każ­dy występ zespo­łu jest sta­ran­nie przy­go­to­wa­ny zarów­no pod wzglę­dem opra­wy muzycz­nej jak kli­ma­tu, w jakim gru­pa pre­zen­tu­je swój reper­tu­ar. Zespół wystę­pu­je w sty­li­zo­wa­nych stro­jach ludo­wych. Pre­zen­tu­je reper­tu­ar ludo­wy z tere­nu całe­go kra­ju, pio­sen­ki bie­siad­ne oraz utwo­ry wła­sne aran­żo­wa­ne w ludo­wej sty­li­sty­ce. Kie­row­ni­kiem zespo­łu, od chwi­li jego powsta­nia, jest Marian Zdybał.