Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZASA­DY ROZ­LI­CZA­NIA KOSZ­TÓW DOJAZ­DU na warsz­ta­ty W RAMACH PROJEKTU

Infor­ma­cje wstępne:

 • Dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów prze­jaz­du nastę­pu­je na pod­sta­wie oświad­cze­nia wraz z załącz­ni­ka­mi zło­żo­ne­go przez zain­te­re­so­wa­nych Uczestników.
 • Kosz­ty zwra­ca­ne są tyl­ko Uczest­ni­kom pro­jek­tu, któ­rzy zamiesz­ku­ją poza mia­stem Jele­nia Górą i któ­rzy są zain­te­re­so­wa­ni tą for­mą wspar­cia. W ramach pro­jek­tu prze­wi­du­je się refun­da­cję kosz­tów dla 6. osób. W przy­pad­ku więk­szej ilo­ści chęt­nych decy­du­je data zło­że­nia popraw­nie wypeł­nio­ne­go wnio­sku ( zał. nr 1).
 • Uczest­ni­kom Pro­jek­tu przy­słu­gu­je zwrot kosz­tów dojaz­du na warsz­ta­ty od miej­sca zamiesz­ka­nia do miej­sca odby­wa­nia zajęć. Kwo­ta zwro­tu obej­mu­je kosz­ty dojaz­du na miej­sce zamiesz­ka­nia i z powro­tem w okre­sie uczest­nic­twa w projekcie.
 • Refun­da­cji pod­le­ga­ją koszty:
 • udo­ku­men­to­wa­ne­go bile­ta­mi jed­no­ra­zo­wy­mi prze­jaz­du publicz­ny­mi środ­ka­mi trans­por­tu ( auto­bus PKS, komu­ni­ka­cja pry­wat­na, pociąg II klasa)
 • prze­jaz­du wła­snym środ­kiem trans­por­tu (rów­no­war­tość prze­jaz­du środ­ka­mi komu­ni­ka­cji publicznej)
 • Uczest­ni­cy, któ­rzy dostar­czą oświad­cze­nia (do biu­ra pro­jek­tu) o zwrot kosz­tów ponie­sio­nych w celu dojaz­du na warsz­ta­ty wypeł­nio­ne błęd­nie lub bez wyma­ga­nych załącz­ni­ków lub przed­sta­wią wyma­ga­ne doku­men­ty, ale nie będą figu­ro­wać na listach obec­no­ści dane­go dnia zajęć zgod­nie z data­mi przed­sta­wio­ny­mi na doku­men­tach nie otrzy­ma­ją zwro­tu ponie­sio­nych kosztów.
 • Zwrot kosz­tów dojaz­du na zaję­cia odby­wa się wyłącz­nie prze­le­wem ban­ko­wym na poda­ne przez Uczest­ni­ka pro­jek­tu kon­to ban­ko­we w ter­mi­nie 30 dni od daty zło­że­nia wnio­sku. Orga­ni­za­tor pro­jek­tu zastrze­ga sobie moż­li­wość wstrzy­ma­nia wypłat, o ile nie posia­da środ­ków finan­so­wych na kon­cie ban­ko­wym Pro­jek­tu (w takim przy­pad­ku zwrot kosz­tów zosta­nie nie­zwłocz­nie prze­la­ny w momen­cie otrzy­ma­nia środ­ków finan­so­wych od MPiPS.
 • Uczest­nik powi­nien dostar­czyć mie­sięcz­ne zesta­wie­nie kosz­tów dojaz­du do Biu­ra Pro­jek­tu: os. Robot­ni­cze 47 a Jele­nia Góra. w ter­mi­nie do 10-go dnia każ­de­go miesiąca.

Roz­dział I

Roz­li­cza­nie dojaz­du uczest­ni­ków szko­le­nia publicz­ny­mi środ­ka­mi transportu:

 • Zwrot kosz­tów prze­jaz­dów nastę­pu­je na pod­sta­wie fak­tycz­nie ponie­sio­nych wydat­ków na prze­jazd od miej­sca zamiesz­ka­nia do miej­sca warsz­ta­tów (Jele­nia Góra, os. Robot­ni­cze 47a) i z powro­tem, łącz­nie za wszyst­kie prze­jaz­dy za oso­bę. Wyma­ga­ne doku­men­ty w przy­pad­ku prze­jaz­du publicz­ny­mi środ­ka­mi trans­por­tu (łącz­nie):
 • Wnio­sek — oświad­cze­nie oso­by ubie­ga­ją­cej się o zwrot kosz­tów prze­jaz­du publicz­ny­mi środ­ka­mi trans­por­tu (załącz­nik nr 1)
 • Ory­gi­nal­ne jed­no­ra­zo­we bile­ty PKS, PKP lub inne­go prze­wo­Ľni­ka, zawie­ra­ją­ce cenę, tra­sę prze­jaz­du, na odwro­cie pod­pi­sa­ne imie­niem i nazwi­skiem Uczestnika
 • Wyso­kość refun­da­cji usta­la się mno­żąc koszt prze­jaz­du Uczest­ni­ka szko­le­nia (na tra­sie: miej­sce zamiesz­ka­nia – KSON – miej­sce zamiesz­ka­nia) przez licz­bę dni obec­no­ści na szko­le­niu (zgod­nie z listą obecności)

Roz­dział II

Roz­li­cza­nie prze­jaz­du uczest­ni­ków szko­le­nia wła­snym środ­kiem transportu:

 • Wyma­ga­ne doku­men­ty w przy­pad­ku prze­jaz­du wła­snym środ­kiem transportu:
 • Wnio­sek — oświad­cze­nie oso­by ubie­ga­ją­cej się o zwrot kosz­tów prze­jaz­du samo­cho­dem pry­wat­nym (załącz­nik nr 2)
 • kse­ro­ko­pia pra­wa jaz­dy Uczest­ni­ka warsz­ta­tów potwier­dzo­na za zgod­ność z oryginałem
 • kse­ro­ko­pia dowo­du reje­stra­cyj­ne­go auta potwier­dzo­na za zgod­ność z oryginałem
 • zaświad­cze­nie o wyso­ko­ści ceny bile­tu jed­no­ra­zo­we­go na okre­ślo­nej tra­sie prze­jaz­du potwier­dzo­ne przez prze­wo­Ľni­ka (załącz­nik nr 3)
 • umo­wa uży­cze­nia w przy­pad­ku, gdy wła­ści­cie­lem auta jest inna oso­ba. Jeże­li z jed­ne­go pojaz­du korzy­sta kil­ka osób, zwrot kosz­tów przy­słu­gu­je tyl­ko i wyłącz­nie jed­nej oso­bie – wła­ści­cie­lo­wi-Uczest­ni­ko­wi pro­jek­tu, któ­re­mu udzie­la­na jest refundacja.

Roz­dział III

Oso­ba odpo­wie­dzial­na za roz­li­cze­nia z ramie­nia Organizatora

 • Za roz­li­cze­nia kosz­tów dojaz­dów z ramie­nia Orga­ni­za­to­ra odpo­wie­dzial­na jest: Moni­ka Żak – koor­dy­na­tor pro­jek­tu mail: info@kson.pl tel. 800700025

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds