Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Plan warsz­ta­tów integrująco-motywujących

Plan warsz­ta­tów inte­gru­ją­co-moty­wu­ją­cych dla Uczest­ni­ków pro­jek­tu p.: „Senior na cza­sie – kształ­to­wa­nie kom­pe­ten­cji z zakre­su umie­jęt­ne­go posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi u osób 60+”

Warsz­tat 1 — sty­czeń 2013r.

 • Temat: inte­gra­cja, samo­po­zna­nie oraz posze­rze­nie reper­tu­aru posia­da­nych umie­jęt­no­ści interpersonalnych
 • Czas zajęć: 5 godzin zega­ro­wych (w tym 2 prze­rwy 15 minutowe)
 • Cel: inte­gra­cja gru­py ze sobą i tera­peu­tą, stwo­rze­nie kli­ma­tu zaufa­nia i bezpieczeństwa
 • For­ma pra­cy: gru­po­wa (10 osób)

Warsz­tat 2 — luty 2013r.

 • Temat: Radze­nie sobie w sytu­acjach trud­nych, dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści pozy­tyw­ne­go myślenia
 • Czas zajęć: 5 godzin (w tym 2 prze­rwy 15 minutowe)
 • Cel: Naucze­nie uczest­ni­ków jak zmie­nić nega­tyw­ny spo­sób myśle­nia w pozy­tyw­ny oraz roz­wi­ja­nie samo­świa­do­mo­ści wła­snych wad i zalet
 • For­ma pra­cy: gru­po­wa (10 osób)
 • Meto­da pra­cy: dys­ku­sja, roz­mo­wa, „burza mózgów”

Warsz­tat 3 — marzec 2013r.

 • Temat: Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści sta­wia­nia celów dłu­go i krót­ko­ter­mi­no­wych, nauka uzy­ski­wa­nia wspar­cia i pomo­cy oraz posta­wy asertywne
 • Czas zajęć: 5 godzin zega­ro­wych (w tym dwie prze­rwy 15 minutowe)
 • Cel: Nauka wyty­cza­nia sobie celów, dosko­na­le­nie tech­nik asertywnych
 • For­ma pra­cy: gru­po­wa (10 osób)
 • Pomo­ce: bia­łe kart­ki A4, długopisy
 • Meto­da pra­cy: dys­ku­sja, edukacja

Warsz­tat 4 — kwie­cień 2013r.

 • Temat: Pogłę­bie­nie poczu­cia wła­snej war­to­ści oraz samo skuteczności
 • Czas zajęć: 5 godzin zega­ro­wych (w tym dwie prze­rwy 15 minutowe)
 • Cel: Nauka czer­pa­nia satys­fak­cji z suk­ce­sów, udo­sko­na­le­nie samoakceptacji
 • For­ma pra­cy: gru­po­wa (10 osób)
 • Pomo­ce: bia­łe kart­ki a4, dłu­go­pi­sy, flamastry
 • Meto­da pra­cy: dys­ku­sje, rozmowy

Warsz­tat 5 — maj 2013r.

 • Temat: Pobu­dza­nie kre­atyw­no­ści, twór­czo­ści oraz pod­su­mo­wa­nie dotych­cza­so­wych umie­jęt­no­ści, dobre poże­gna­nie się grupy
 • Czas zajęć: 5 godzin zega­ro­wych (w tym dwie prze­rwy 15 minutowe)
 • Cel: Dosko­na­le­nie wyobra­Ľni i myśle­nia twór­cze­go; poże­gna­nie się grupy
 • For­ma pra­cy: gru­po­wa oraz w parach
 • Pomo­ce: bia­łe kart­ki a4, długopisy
 • Meto­da pra­cy: dys­ku­sja, roz­mo­wa, ćwi­cze­nia psychologiczne