Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Opi­nie Uczest­ni­ków I Edycji

 • Zosta­łam zakwa­li­fi­ko­wa­na do tego pro­jek­tu! Spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne 20 oso­bo­wej gru­py odby­ło się w pen­sjo­na­cie w Mysła­ko­wi­cach. W cza­sie wyko­ny­wa­nych ćwi­czeń dowie­dzia­łam się dużo o sobie, o moich pre­dys­po­zy­cjach, wadach i zale­tach. Pozna­łam tak­że nowych sym­pa­tycz­nych ludzi. Świet­nie się bawi­łam. Bra­wo dla KSON‑u za wybór kadry do pro­jek­tu. Nigdy wcze­śniej nie mia­łam oka­zji zwie­dza­nia biblio­te­ki “od kuch­ni” a jestem sta­łym czy­tel­ni­kiem tej insty­tu­cji — bo dużo czy­tam. Rewe­la­cja — uczest­ni­czę w kur­sie kom­pu­te­ro­wym dla zaawan­so­wa­nych pro­wa­dzo­nych przez pro­fe­sjo­na­list­kę! To przy­jem­ność uczest­ni­czyć w zaję­ciach. Jesz­cze nie minę­ła poło­wa kur­su, a ja już tyle uzy­ska­łam nowych nie­zna­nych infor­ma­cji, a jesz­cze tyle przede mną. Bar­dzo, bar­dzo się cie­szę z tego, co już było i co cze­ka mnie jesz­cze w tym pro­jek­cie. HONO­RO­WA.

 • Głów­nym moty­wem zgło­sze­nia się do udzia­łu w pro­jek­cie była prze­paść, jaka dzie­li mnie w posłu­gi­wa­niu się KOM­PU­TE­REM. Zaję­cia kom­pu­te­ro­we napa­wa­ją mnie opty­mi­zmem, iż poko­nam trud­no­ści i nauczy­my się tej “czar­nej magii”. ROZUM­NY.
 • Ogrom­na radość i nowy suk­ces. W wyni­ku roz­mów kwa­li­fi­ka­cyj­nych jestem w gru­pie “szczę­śli­wej dwu­dziest­ki Senio­rów”. Inte­gra­cyj­ny wyjazd na warsz­ta­ty psy­cho­lo­gicz­ne do Mysła­ko­wic to praw­dzi­wa nie­spo­dzian­ka. Pro­gram, tre­ner­ki — Mary­sia i Ola, zaję­cia w gru­pach, zada­nia do wykonania…I wiel­ka fraj­da! MYŚLĄ­CA.
 • Głów­nym moty­wem zgło­sze­nia się do udzia­łu w pro­jek­cie była prze­paść, jaka dzie­li mnie w posłu­gi­wa­niu się KOM­PU­TE­REM. Zaję­cia kom­pu­te­ro­we napa­wa­ją mnie opty­mi­zmem, iż poko­nam trud­no­ści i nauczy­my się tej “czar­nej magii”. ROZUM­NY.
 • Spo­tka­łam wspa­nia­łych, war­to­ścio­wych ludzi. Pro­gram w któ­rym uczest­ni­czę jest bar­dzo pomoc­ny dla mnie, ponie­waż mogę dosko­na­lić swo­je umie­jęt­no­ści w posłu­gi­wa­niu się kom­pu­te­rem. MALOW­NI­CZA.
 • Pro­jekt “SENIOR NA CZA­SIE” jest strza­łem w 10-tkę. Marzy­łam o pozna­niu zasad pra­cy na kom­pu­te­rze. Po mie­sięcz­nej edu­ka­cji jestem prze­ko­na­na, że będzie to w moim zasię­gu. Pozna­łam sym­pa­tycz­nych rówie­śni­ków o boga­tej oso­bo­wo­ści i doświad­cze­niach, jest to dodat­ko­wym atu­tem tego pro­gra­mu. Wzbo­ga­ca­nie moż­li­wo­ści komu­ni­ka­cji z naj­bliż­szy­mi, pozna­nie umie­jęt­no­ści zdo­by­wa­nia wie­dzy w inter­ne­cie to szan­sa na cie­ka­we zor­ga­ni­zo­wa­nie sobie życia. ZOR­GA­NI­ZO­WA­NA.
 • Jestem bar­dzo szczę­śli­wa! Że mogę uczest­ni­czyć w pro­jek­cie “SENIOR NA CZA­SIE”, ponie­waż mam do czy­nie­nia z ludĽmi, od któ­rych mogę dużo się nauczyć. Zmie­nił się mój sto­su­nek do ludzi. Sta­łam się bar­dziej otwar­ta. Pod­ję­łam decy­zję udzia­łu w pro­jek­cie, ponie­waż chcia­łam dosko­na­lić swo­je umie­jęt­no­ści w zakre­sie posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­sny­mi środ­ka­mi w komu­ni­ko­wa­niu się, czer­pa­nia wia­do­mo­ści z sie­ci oraz wymia­ny doświad­czeń na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, pła­ce­nia prze­le­wem bez wycho­dze­nia z domu. SOLID­NY.
 • Jestem pod wiel­kim wra­że­niem tego, co mnie spo­tka­ło na wspól­nych zaję­ciach zwią­za­nych z pro­jek­tem. Pozna­łam wie­le wspa­nia­łych osób, nauczy­łam się być otwar­tą wobec innych, potra­fię mówić o sobie, co do tej pory spra­wia­ło mi wie­le pro­ble­mów. Mam szan­sę nauki pra­cy na kom­pu­te­rze. Pozwo­li mi to zaist­nieć w dzi­siej­szym nowo­cze­snym świe­cie. MARZĄ­CA.
 • Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na, że mogę uczest­ni­czyć w tak uroz­ma­ico­nych zaję­ciach, gdzie panu­je miła atmos­fe­ra. Zdo­by­wam wie­dzę, pozna­ję nowych pomoc­nych ludzi. Uczę się obsłu­gi kom­pu­te­ra. EKS­PRES.
 • Udział w pro­jek­cie pozwa­la na pozna­nie współ­cze­snych tech­no­lo­gii, a jed­no­cze­śnie pozwa­la na dzia­ła­nie w życiu spo­łecz­nym i towa­rzy­skim. RYZY­KANT.
 • Bar­dzo jestem zado­wo­lo­na, że mogę uczest­ni­czyć w pro­gra­mie “SENIOR NA CZA­SIE”. Zaję­cia kom­pu­te­ro­we pro­wa­dzo­ne są pro­fe­sjo­nal­nie i dostar­cza­ją mi wie­le satys­fak­cji. Cie­szę się, że jesz­cze mogę się cze­goś nauczyć, co może mis się przy­dać. Pozna­łam wie­lu cie­ka­wych ludzi, świet­nie się czu­ję w tym gro­nie. Bar­dzo liczę na dal­sze kon­tak­ty. ŁOBU­ZER­SKA.
 • Dum­na jestem z uczest­nic­twa w tym pro­jek­cie, a szcze­gól­nie z postę­pów w nauce opa­no­wa­nia mysz­ki i bie­ga­ją­ce­go kur­so­ra na ekra­nie kom­pu­te­ra. Cie­szę się z pozna­nia osób uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach. Bar­dzo dużo pozy­tyw­nych wra­żeń z zajęć inte­gra­cyj­nych pro­wa­dzo­nych przez psy­cho­lo­gów. Tema­ty­ka zajęć bar­dzo odpo­wia­da moim potrze­bom. LUBIA­NA.
 • Pro­gram reali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu “SENIOR NA CZA­SIE” uwa­żam za bar­dzo traf­ny i potrzeb­ny dla osób bio­rą­cych w nim udział. Pierw­szy etap — inte­gra­cja — pozwo­lił na wza­jem­ne pozna­nie się, dostar­czył nam nowych wia­do­mo­ści: jak komu­ni­ko­wać się z ludĽmi, jak być aser­tyw­nym, jakie mamy pra­wa. Dru­gi etap — nauka obsłu­gi kom­pu­te­ra — pozna­ję obsłu­gę kom­pu­te­ra, jak uży­wać kla­wia­tu­ry do wpro­wa­dza­nia zna­ków potrzeb­nych w pisow­ni w Micro­soft Word. Bar­dzo cie­ka­we są zaję­cia z panem redak­to­rem o pisa­niu i pro­wa­dze­niu blo­ga. LATA­JĄ­CY.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds