Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

REGU­LA­MIN UCZEST­NIC­TWA W PROJEKCIE

„SENIOR NA CZA­SIE – kształ­to­wa­nie kom­pe­ten­cji z zakre­su umie­jęt­ne­go posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi u osób 60+. II edycja ”

§1 Posta­no­wie­nia ogólne:

1. Niniej­szy regu­la­min okre­śla zasa­dy uczest­nic­twa w pro­jek­cie pt. „SENIOR NA CZA­SIE – kształ­to­wa­nie kom­pe­ten­cji z zakre­su umie­jęt­ne­go posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi u osób 60+” – II edy­cja, reali­zo­wa­nym przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych z sie­dzi­bą w Jele­niej Górze, ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a, w ramach Rzą­do­we­go Pro­gra­mu na rzecz Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2012–2013.

2. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny przez Mini­ster­stwo Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej.

3. Udział w pro­jek­cie jest płat­ny. Uczest­nik zobo­wią­za­ny jest do uisz­cze­nia opła­ty w wyso­ko­ści 100 zł (sto zło­tych) – jed­no­ra­zo­wo w ter­mi­nie do 24 lip­ca 2013 r. lub w dwóch ratach w ter­mi­nach I rata do 24 lip­ca 2013 r., II rata do 15 sierp­nia 2013 r.

4. Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest w ter­mi­nie od 01 lipiec 2013 r. do 31 gru­dzień 2013 r.

5. Pro­jekt prze­wi­du­je reali­za­cję nastę­pu­ją­cych form wsparcia:

 • - Warsz­ta­ty inte­gru­ją­co-moty­wu­ją­ce (wyjaz­do­we 40 godz., sta­cjo­nar­ne 25 godzin)
 • - Warsz­ta­ty kształ­to­wa­nia kom­pe­ten­cji z zakre­su posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi (128 godzin)
 • - Warsz­ta­ty twór­cze­go pisa­nia (16 godzin)
 • - Wyj­ścia edu­ka­cyj­ne (co naj­mniej 1 wyjście/m‑c)
 • - Wyciecz­kę edukacyjno-integracyjną

6. Regu­la­min określa:

 • - warun­ki uczest­nic­twa w projekcie,
 • - zasa­dy rekrutacji,
 • - zasa­dy organizacyjne,
 • - zasa­dy uczest­nic­twa w projekcie,
 • - zasa­dy moni­to­rin­gu uczest­ni­ków warsztatów,
 • - zasa­dy rezy­gna­cji z uczest­nic­twa w projekcie.

7. Ogól­ny nad­zór nad reali­za­cją pro­jek­tu oraz roz­strzy­ga­nie spraw nie­ure­gu­lo­wa­nych w regu­la­mi­nie nale­ży do kom­pe­ten­cji koor­dy­na­to­ra projektu.

§2 Warun­ki uczest­nic­twa w projekcie:

1. Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest do osób speł­nia­ją­cych łącz­nie warunki:

 • a) na dzień dekla­ra­cji przy­stą­pie­nia do udzia­łu w pro­jek­cie mają ukoń­czo­ne 60 lat,
 • b) zamiesz­ku­ją teren mia­sta Jele­nia Góra (70% uczest­ni­ków) i małych miej­sco­wo­ści powia­tu jele­nio­gór­skie­go i/lub powia­tów ościen­nych (30% uczestników),
 • c) z wła­snej ini­cja­ty­wy są zain­te­re­so­wa­ne naby­ciem nowych, uzu­peł­nie­niem lub pod­wyż­sze­niem umie­jęt­no­ści z zakre­su pra­wi­dło­we­go posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi i kre­atyw­ne­go wyko­rzy­sta­nia ich w róż­nych dzie­dzi­nach życia.

2. W pierw­szej kolej­no­ści kwa­li­fi­ko­wa­ne będą oso­by znaj­du­ją­ce się w szcze­gól­nej sytu­acji tj. oso­by nie­peł­no­spraw­ne, oso­by o niskim sta­tu­cie mate­rial­nym oraz oso­by zamiesz­ka­łe na obsza­rach wiej­skich Zasto­so­wa­na zosta­nie Waga Punktowa:

 • - Oso­ba nie­peł­no­spraw­na – dodat­ko­we 2 punkty,
 • - Zgło­sze­nie chę­ci udzia­łu w poprzed­niej edy­cji pro­jek­tu – 1 punkt,
 • - Zła sytu­acja mate­rial­no-byto­wa – dodat­ko­we 2 punkty,
 • - Brak umie­jęt­no­ści obsłu­gi kom­pu­te­ra – dodat­ko­we 2 punkty,
 • - Oso­ba zamiesz­ka­ła na tere­nach wiej­skich – dodat­ko­we 4 punkty,
 • - Moty­wa­cja do udzia­łu w pro­jek­cie – dodat­ko­we 4 punkty,
 • - Dzia­łal­ność w sto­wa­rzy­sze­niach, orga­ni­za­cja poza­rzą­do­wych – dodat­ko­wo 2 punkty.

3. Wykaz doku­men­tów nie­zbęd­nych do uczest­nic­twa w projekcie:

 • a) dowód oso­bi­sty lub inny doku­ment poświad­cza­ją­cy toż­sa­mość, zamel­do­wa­nie i wiek uczest­ni­ka do wglą­du przez człon­ka Komi­sji Rekrutacyjnej,
 • b) wła­sno­ręcz­nie pod­pi­sa­nie oświad­cze­nia o wyra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w celu reali­za­cji niniej­sze­go zada­nia oraz do celów zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią sta­tu­to­wą KSON,
 • c) w przy­pad­ku speł­nie­nia wymo­gów w pkt. 2 §2 doku­men­ta­cję potwier­dza­ją­cą znaj­do­wa­nie się w szcze­gól­nej sytu­acji (np. orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści, zaświad­cze­nie z MOPS, PUP potwier­dza­ją­ce złą sytu­ację materialną).

§3 Zasa­dy rekrutacji:

 • 1. Postę­po­wa­nie rekru­ta­cyj­ne jest obli­ga­to­ryj­ne dla osób dekla­ru­ją­cych udział w projekcie.
 • 2. Rekru­ta­cja zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na zgod­nie z poli­ty­ką rów­nych szans.
 • 3. Rekru­ta­cję pro­wa­dzić będzie Komi­sja Rekru­ta­cyj­na zło­żo­na z koor­dy­na­to­ra pro­jek­tu, psy­cho­lo­ga, instruk­to­ra zajęć kom­pe­ten­cyj­nych, uczest­ni­ka poprzed­niej edy­cji oraz człon­ka Zarzą­du Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych.
 • 4. Dzia­ła­nia rekru­ta­cyj­ne obej­mu­ją nastę­pu­ją­ce etapy: 
  • - wypeł­nie­nie przez kan­dy­da­ta Ankie­ty Rekru­ta­cyj­nej dostęp­nej w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych, ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A, 58–500 Jele­nia Góra
  • - zło­że­nie doku­men­tów potwier­dza­ją­cych speł­nie­nie kry­te­riów uczest­nic­twa w pro­jek­cie: kse­ro­ko­pii dowo­du oso­bi­ste­go lub inne­go doku­men­tu poświad­cza­ją­ce­go toż­sa­mość oraz ory­gi­na­łu doku­men­tu do wglądu,
  • - wery­fi­ka­cja kry­te­riów formalnych,
 • 5. Pro­ces rekru­ta­cji będzie trwał do 1 lip­ca 2013 r. i do 22 lip­ca 2013 r.
 • 6. Koor­dy­na­tor pro­jek­tu ma pra­wo do wcze­śniej­sze­go zakoń­cze­nia pro­ce­su rekru­ta­cji Uczest­ni­ków w przy­pad­ku, gdy licz­ba zgło­szo­nych osób prze­kro­czy 100.
 • 7. Kwa­li­fi­ka­cji uczest­ni­ków doko­nu­je Komi­sja Rekru­ta­cyj­na w dwóch etapach. 
  • - I etap – ana­li­za zło­żo­nych ankiet pod wzglę­dem for­mal­nym oraz wstęp­na seg­men­ta­cja Bene­fi­cjen­tów przy uwzględ­nie­niu kry­te­riów okre­ślo­nych w §2 ust. 1.
  • - II etap – prze­pro­wa­dze­nie przez psy­cho­lo­ga wywia­dów pogłę­bio­nych z wybra­ny­mi oso­ba­mi, któ­re będą mia­ły na celu zba­da­nie rze­czy­wi­stych chę­ci do udzia­łu w pro­jek­cie oraz pozio­mu motywacji.
 • Czło­nek Komi­sji Rekru­ta­cyj­nej powia­do­mi tele­fo­nicz­nie lub listow­nie oso­by zakwa­li­fi­ko­wa­ne do uczest­nic­twa w projekcie.
 • 8. Komi­sja Rekru­ta­cyj­na utwo­rzy listę rezer­wo­wą uczest­ni­ków szko­leń, na któ­rej znaj­dą się oso­by nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do udzia­łu w szko­le­niach z uwa­gi na brak miejsc.
 • 9. Oso­by z list rezer­wo­wych zosta­ną włą­czo­ne do uczest­nic­twa w pro­jek­cie w przy­pad­ku rezy­gna­cji lub nie­do­peł­nie­nia warun­ków przez oso­by wcze­śniej zakwa­li­fi­ko­wa­ne. Włą­cze­nie do uczest­nic­twa moż­li­we jest w przy­pad­ku, jeże­li odby­ło się nie wię­cej niż 20% zajęć prze­wi­dzia­nych w ramach dane­go tematu.
 • 10. Decy­zję o włą­cze­niu do uczest­nic­twa w pro­jek­cie kan­dy­da­tów z listy rezer­wo­wej podej­mu­je koor­dy­na­tor projektu.

§4 Zasa­dy organizacyjne:

 • 1. Warsz­ta­ty sta­cjo­nar­ne będą odby­wa­ły się w sie­dzi­bie KSON.
 • 2. Warsz­ta­ty wyjaz­do­we odbę­dą się w pla­ców­kach wybra­nych przez KSON.
 • 3. Każ­dy uczest­nik otrzy­mu­je kom­plet mate­ria­łów szkoleniowych.

§5 Zasa­dy uczest­nic­twa w projekcie:

 • 1. Uczest­nik zobo­wią­za­ny jest do regu­lar­ne­go uczest­nic­twa w zaję­ciach, potwier­dzo­nych każ­do­ra­zo­wo oso­bi­stym pod­pi­sem na liście obec­no­ści. Uczest­nik musi wziąć udział kolej­no we wszyst­kich for­mach wspar­cia wymie­nio­nych w pkt. 5 §1. Tym samym nie ma moż­li­wo­ści wybo­ru udzia­łu tyl­ko w wybra­nej for­mie wsparcia
 • 2. Nie­uspra­wie­dli­wio­na nie­obec­ność na wię­cej niż 20% zajęć powo­du­je skre­śle­nie z listy uczestników.
 • 3. Orga­ni­za­tor dopusz­cza uspra­wie­dli­wio­ne nie­obec­no­ści spo­wo­do­wa­ne cho­ro­bą lub waż­ny­mi sytu­acja­mi loso­wy­mi. Pod­sta­wą uspra­wie­dli­wie­nia nie­obec­no­ści na zaję­ciach mogą być: kse­ro­ko­pia kar­ty lecze­nia szpi­tal­ne­go i/lub zwol­nie­nia lekar­skie­go (ZUS ZLA), pisem­ne wyja­śnie­nie nie­obec­no­ści z przy­czyn oko­licz­no­ścio­wych lub inne­go sto­sow­ne­go doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go wystą­pie­nie okre­ślo­nych okoliczności.
 • 4. Jeże­li skre­śle­nie uczest­ni­ka nastą­pi w przy­pad­ku, o któ­rym mowa w ust. 2, jest on zobo­wią­za­ny do wnie­sie­nia opła­ty sta­no­wią­cej war­tość świad­czeń otrzy­ma­nych przez nie­go w ramach pro­jek­tu (usłu­gi szko­le­nio­we, koszt wyży­wie­nia, koszt mate­ria­łów szko­le­nio­wych) w ter­mi­nie 14 dni od dnia dorę­cze­nia decy­zji o skre­śle­niu z listy uczest­ni­ków. W decy­zji wska­zu­je się przy­pa­da­ją­cą do wypła­ty kwo­tę wyli­czo­ną pro­por­cjo­nal­nie z 3734,00 zł. w sto­sun­ku do licz­by godzin szko­le­nio­wych, z któ­rych uczest­nik skorzystał.

§6 Zasa­dy moni­to­rin­gu uczest­ni­ków szkoleń:

 • 1. Uczest­nik pro­jek­tu zobo­wią­zu­je się do pod­pi­sa­nia listy obec­no­ści oraz wypeł­nia­nia ankiet moni­to­ru­ją­cych pro­wa­dzo­nych w ramach projektu.
 • 2. Uczest­nik pro­jek­tu ma pra­wo wpły­wać na pro­fi­lo­wa­nie tema­ty­ki zajęć reali­zo­wa­nych w pro­jek­cie poprzez prze­ka­zy­wa­nie ust­nie lub pisem­nie infor­ma­cji o pro­po­no­wa­nych zmia­nach koor­dy­na­to­ro­wi pro­jek­tu bądź wykła­dow­cy pro­wa­dzą­ce­mu zajęcia.
 • 3. Uczest­nik pro­jek­tu akcep­tu­je zasa­dy ewa­lu­acji pro­jek­tu, co poświad­cza oso­bi­ście pod­pi­sem na oświad­cze­niu o zgo­dzie na udo­stęp­nia­nie i prze­twa­rza­nie danych osobowych.
 • 4. Uczest­nik zobo­wią­zu­je się do wypeł­nie­nia ankiet do ewa­lu­acji pro­jek­tu przed roz­po­czę­ciem udzia­łu w pro­jek­cie, po jego zakończeniu.

§7 Zasa­dy rezy­gna­cji z uczest­nic­twa w projekcie:

 • 1. W przy­pad­ku rezy­gna­cji z udzia­łu w pro­jek­cie przed roz­po­czę­ciem wymie­nio­nych w pkt. 5 §1 form wspar­cia uczest­nik pro­jek­tu zobo­wią­zu­je się dostar­czyć infor­ma­cje o tym fak­cie oso­bi­ście, tele­fo­nicz­nie bądź za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej bo sie­dzi­by KSON w naj­wcze­śniej­szym moż­li­wym terminie.
 • 2. Jeże­li rezy­gna­cja z uczest­nic­twa w pro­jek­cie w cza­sie trwa­nia szko­leń nastą­pi z przy­czyn loso­wych i koor­dy­na­tor pro­jek­tu uzna za takie przy­czy­ny uspra­wie­dli­wie­nie zło­żo­ne i udo­ku­men­to­wa­ne, uczest­nik zosta­je skre­ślo­ny z listy uczest­ni­ków bez obo­wiąz­ku zwro­tu kosz­tów projektu.

§8 Posta­no­wie­nia końcowe:

 • 1. Regu­la­min został opra­co­wa­ny i wpro­wa­dzo­ny jako obo­wią­zu­ją­cy przez koor­dy­na­to­ra projektu
 • 2. Regu­la­min obo­wią­zu­je przez okres reali­za­cji projektu.
 • 3. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie zmia­nę Regu­la­mi­nu w każ­dym cza­sie w zakre­sie reali­za­cji projektu.
 • 4. Regu­la­min jest dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej projektu.