Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pla­no­wa­na tema­ty­ka zajęć

SENIOR NA CZA­SIE — kształ­to­wa­nie kom­pe­ten­cji z zakre­su umie­jęt­ne­go posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi u osób 60+. II edycja.

Warsz­ta­ty inte­gru­ją­co — motywujące:

I etap — warsz­ta­ty wyjaz­do­we (w celu wzmoc­nie­nia pro­ce­sów integracyjnych).

 

Pla­no­wa­na tema­ty­ka zajęć:

  • dzień pierw­szy — “Razem moż­na wię­cej, czy­li o byciu w gru­pie, jed­no­ści i indywidualności”,
  • dzień dru­gi — “Odwa­ga tkwi w asertywności”,
  • dzień trze­ci — “Bądź zmowywowany”,
  • dzień czwar­ty — “Buduj swój wize­ru­nek i pla­nuj mądrze”,
  • dzień pią­ty — “Potra­fię zara­zić swo­ją pasją”.

Trzy gru­py dzie­się­cio­oso­bo­we wyjeż­dża­ją rów­no­cze­śnie, ale warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne są w trzech gru­pach.
Zapew­nia­my wyży­wie­nie, noc­leg, dojazd oraz wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę psy­cho­lo­gów — trenerów.

 

II etap — warsz­ta­ty stacjonarne:

Zaję­cia będą odby­wa­ły się raz w mie­sią­cu z każ­dą z grup (5 godzin). Warsz­ta­ty będą spo­so­bem na poko­na­nie prze­szko­dy, jaką są spad­ki pozio­mu moty­wa­cji, wia­ry w sie­bie i prze­ko­na­nia o war­to­ści wła­sne­go dzia­ła­nia. Jest to bie­żą­ce wspar­cie w pro­ce­sie budo­wa­nia wła­sne­go spo­so­bu reali­za­cji pasji. Spo­ta­ka­nia te dadzą Uczest­ni­kom rów­nież umie­jęt­ność radze­nia sobie z nie­po­wo­dze­nia­mi, kry­zy­sa­mi i przeszkodami.

 

Warsz­ta­ty twór­cze­go pisania:

Warsz­ta­ty twór­cze­go pisa­nia sta­no­wią m.in. wstęp­ny etap do stwo­rze­nia przez Uczest­ni­ków wła­sne­go blo­ga. Zaję­cia pro­wa­dzo­ne będą głów­nie w for­mie warsz­ta­tów, a tak­że kon­sul­ta­cji indy­wi­du­al­nych i gru­po­wych oraz dys­ku­sji. Uczest­ni­cy dowie­dzą się m.in.: Jak szu­kać inspi­ra­cji i skąd brać pomy­sły na dobre tek­sty? Jak poko­nać tre­mę i zna­leźć swój wła­sny styl?, Jak prze­pro­wa­dzić wywiad, jak zro­bić porsza­ją­cy repor­taż? Zapla­no­wa­ne są czte­ry spo­tka­nia w dzie­się­cio­oso­bo­wych gru­pach trwa­ją­ce po 4 godziny.

 

Szko­le­nie z zakre­su obsłu­gi komputera:

Zaję­cia będą odby­wa­ły się dwa razy w tygo­dniu w sie­dzi­bie KSON dla każ­dej dzie­się­cio­oso­bo­wej gru­py osob­no (32 godziny/m‑c).

Pla­no­wa­na tema­ty­ka zajęć:

  • pierw­szy mie­siąc nauki — nauka obsłu­gi pro­gra­mu Micro­soft Word, edy­cja zdjęć, obsłu­ga dru­kar­ki, kse­ro oraz skanera.
  • dru­gi mie­siąc nauki — obsłu­ga prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych, zakła­da­nie kon­ta pocz­to­we­go, ban­ko­wość elek­tro­nicz­na, zaku­py przez inter­net, pre­zen­ta­cja dzia­ła­nia urzą­dzeń typu: smart­fon, tablet, iPhone.
  • trze­ci mie­siąc nauki — por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we (Nasza Kla­sa, Face­bo­ok), komu­ni­ka­to­ry (Gadu-Gadu, Sky­pe), wypo­wia­da­nie się na forum internetowym.
  • czwar­ty mie­siąc nauki — nauka “krok po kro­ku” two­rze­nia blo­gów, wzbo­ga­ca­nie ich o nowe tek­sty, zmia­na wyglą­du blo­ga, usta­wie­nia, galeria.

Zapew­nia­my pokry­cie kosz­tów dojaz­du dla Uczest­ni­ków spo­za Jele­niej Góry oraz poczęstunek.

 

Wyciecz­ka edukacyjno-integracyjna :

Swu­dnio­wa wyciecz­ka do War­sza­wy ma na celu wzmoc­nie­nie pro­ce­sów inte­gra­cyj­nych, a przede wszyst­kim zapo­zna­nie Uczest­ni­ków z prak­tycz­nym wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snych tech­no­lo­gii w róż­nych dzie­dzi­nach życia. Uczest­ni­cy zwie­dzą Cen­trum Nauki “Koper­nik” oraz wybra­ne miej­sce. Zapew­nia­my: wyży­wie­nie, noc­leg, dojazd, bile­ty wstępu.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds