Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Punkt infor­ma­cji w Jele­niej Górze

KSON logo duzy formatKAR­KO­NO­SKI SEJ­MIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PFRON nowe 2017x400

ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A, 58–500 Jele­nia Góra

tel. 075/752–42-54 |  mail.: biuro@kson.pl

 

 

HAR­MO­NO­GRAM DYŻURÓW

DATADorad­ca — kon­sul­tant pod BEZ­PŁAT­NĄ INFO­LI­NIĄ   800–700-025Praw­nikPsy­cho­log
ponie­dzia­łek10:00–16:0014:00–16:00 11:00–13:00
wto­rek10:00–16:00  
śro­da10:00–16:0014:00–16:00 12:00–13:00
czwar­tek10:00–16:0014:00–16:00 
pią­tek10:00–16:00 14:00–16:00 
sobo­ta   
nie­dzie­la   

Po bez­płat­ne pora­dy: 
- praw­ne;
- infor­ma­cyj­ne doty­czą­ce osób niepełnosprawnych

Wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by pora­dą praw­na lub psy­cho­lo­gicz­ną pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną pod bez­płat­nym nume­rem 800 700 025