Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PRO­JEKT PRZE­WI­DU­JE REALI­ZA­CJĘ NASTE­PU­JĄ­CYCH FOR­MA WSPARCIA

1. Warsz­ta­ty inte­gru­ją­co — motywujące

  • Warsz­ta­ty wyjaz­do­we — zapew­nia­my bezpłatnie:
  • wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę tre­ne­rów, noc­leg w hote­lu w atrak­cyj­nej miej­sco­wo­ści, cało­dzien­ne wyży­wie­nie, dojazd.
  • W pro­gra­mie m.in.
  • “Nie­peł­no­spraw­ność: czym jest? Co daje? Co zabie­ra?”, “Ode­tchnij aby obda­ro­wać innych, kom­fort i relaks”, “Skąd brać siłę i ener­gię do dzia­ła­nia?”, “Jak być asy­sten­tem w pro­ce­sie poszu­ki­wa­nia pra­cy dla pod­opiecz­ne­go?”, “Jak opra­co­wać bilans umie­jęt­no­ści i moż­li­wo­ści podopiecznego?”.
  • Kon­ty­nu­acją warsz­ta­tów wyjaz­do­wych będą warsz­ta­ty stacjonarne.
  • W pro­gra­mie m.in.
  • “Cze­go pra­gniesz dla swo­je­go pod­opiecz­ne­go?”, “Jak widzisz przy­szłość swo­je­go pod­opiecz­ne­go?”, “Co możesz od nie­go dostać?”, “W czym możesz na nie­go liczyć?”, “Real­cje w rodzi­nie”, “Jak kształ­tu­je się sek­su­al­ność osób nie­peł­no­spraw­nych?”, “Jak wspie­rać roz­wój psy­cho­sek­su­al­ny osób nie­peł­no­spraw­nych?”, “Jak roz­ma­wiać z pod­opiecz­nym o zacho­wa­niach seksualnych?”.

 2. Psy­cho­lo­gicz­ne kon­sul­ta­cje indywidualne

  • Kon­sul­ta­cje te będą oka­zją do uzy­ska­nia wspar­cia pod­czas wpro­wa­dza­nia zmian w kon­kret­nych okolicznościach.
  • Kon­sul­ta­cje będą pro­wa­dzo­ne w miej­scu zamiesz­ka­nia lub innym miej­scu wska­za­nym przez Uczest­ni­ka. Będą one rów­nież oka­zją do kon­tak­tu i prze­pro­wa­dze­nia roz­mów z nie­peł­no­spraw­ny­mi pod­opiecz­ny­mi i zdia­gno­zo­wa­nia ich głów­nych problemów.
  • Zapew­nia­my wspar­cie towa­rzy­szą­ce w posta­ci zapew­nie­nia cało­do­bo­wej opie­ki nad pod­opiecz­nym w trak­cie udzia­łu Uczest­ni­ka w warsz­ta­tach oraz zwrot kosz­tów prze­jaz­du Uczest­ni­ka na warsztaty.