Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych zaprasza

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych zapra­sza do udzia­łu w pro­jek­cie opie­ku­nów doro­słych osób nie­peł­no­spraw­nych zamiesz­ka­łych na tere­nie woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, mało­pol­skie­go i kujaw­sko — pomorskiego.

 Pod poję­ciem “opie­kun” rozu­mie się: rodzi­ca, współ­mał­żon­ka, rodzeń­stwo, dziec­ko lub inną oso­bę z naj­bliz­sze­go oto­cze­nia oso­by nie­peł­no­spraw­nej spra­wu­ją­cej na co dzień opie­kę nad tą osobą.

Głów­nym celem pro­jek­tu jest pod­nie­sie­nie jako­ści życia opie­ku­nów doro­słych osób nie­peł­no­spraw­nych przy rów­no­cze­snym uspraw­nie­niu i polep­sze­niu spra­wo­wa­nej opie­ki oraz zak­ty­wi­zo­wa­niu osób niepełnosprawnych. 

Oso­by chęt­ne do udzia­łu w pro­jek­cie pro­szo­ne są o wypeł­nie­nie ANKIE­TY REKRU­TA­CYJ­NEJ w sie­dzi­bie reali­za­to­ra projektu.

 

PRO­JEKT PRZE­WI­DU­JE REALI­ZA­CJĘ NASTE­PU­JĄ­CYCH FOR­MA WSPARCIA:
  • 1. Warsz­ta­ty inte­gru­ją­co — moty­wu­ją­ce (Zaję­cia z tren­te­rem, wyjaz­do­we i stacjonarne).
  • 2. Psy­cho­lo­gicz­ne kon­sul­ta­cje indy­wi­du­al­ne (w śro­do­wi­sku Uczest­ni­ka) oraz wspar­cie towa­rzy­szą­ce w posta­ci zapew­nie­nia cało­do­bo­wej opie­ki nad pod­opiecz­nym w trak­cie udzia­łu Uczest­ni­ka w warsz­ta­tach oraz zwrot kosz­tów prze­jaz­du Uczest­ni­ka na warsztaty).
Rekru­ta­cja trwa od 06 maja 2013 r. do 31 maja 2013 r. Udział w pro­jek­cie jest bez­płat­ny. ZAPRA­SZA­MY! W związ­ku z dużym zaite­re­so­wa­niem rekru­ta­cja do pro­jek­tu koń­czy się w śro­dę o godz. 10.00.