Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

REGU­LA­MIN UCZEST­NIC­TWA W PROJEKCIE

§ 1. Posta­no­wie­nia ogólne:

 • 1. Niniej­szy regu­la­min okre­śla zasa­dy uczest­nic­twa w pro­jek­cie pt. „Otwo­rzyć nowe dro­gi” – pro­gram inte­gru­ją­co – akty­wi­zu­ją­cy opie­ku­nów doro­słych osób nie­peł­no­spraw­nych reali­zo­wa­nym przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych z sie­dzi­bą w Jele­niej Górze, ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a, zwa­nym dalej Organizatorem.
 • 2. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny przez Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Niepełnosprawnych.
 • 3. Udział w pro­jek­cie jest bezpłatny.
 • 4. Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest w ter­mi­nie od 06 maja2013 r. do 30 listo­pa­da 2013 r.
 • 5. Pro­jekt prze­wi­du­je reali­za­cję nastę­pu­ją­cych form wspar­cia: — Psy­cho­lo­gicz­ne warsz­ta­ty moty­wu­ją­co – inte­gru­ją­ce (wyjaz­do­we i sta­cjo­nar­ne); — Psy­cho­lo­gicz­ne kon­sul­ta­cje indy­wi­du­al­ne w śro­do­wi­sku Uczest­ni­ka; — Wspar­cie towa­rzy­szą­ce w posta­ci zapew­nie­nia cało­do­bo­wej opie­ki nad pod­opiecz­ny­mi w trak­cie udzia­łu Uczest­ni­ka w warsz­ta­tach (prze­wi­dzia­ne dla 50% Uczest­ni­ków) oraz zwrot kosz­tów prze­jaz­du Uczest­ni­ków na warsz­ta­ty (prze­wi­dzia­ne dla 30% Uczest­ni­ków). Głów­nym celem pro­jek­tu jest pod­nie­sie­nie jako­ści życia opie­ku­nów doro­słych osób nie­peł­no­spraw­nych przy rów­no­cze­snym uspraw­nie­niu i polep­sze­niu spra­wo­wa­nej opie­ki oraz zak­ty­wi­zo­wa­niu osób niepełnosprawnych.
 • 6. Regu­la­min okre­śla: — warun­ki uczest­nic­twa w pro­jek­cie, — zasa­dy rekru­ta­cji, — zasa­dy orga­ni­za­cyj­ne, — zasa­dy uczest­nic­twa w pro­jek­cie, — zasa­dy moni­to­rin­gu Uczest­ni­ków warsz­ta­tów, — zasa­dy rezy­gna­cji z uczest­nic­twa w projekcie.
 • 7. Ogól­ny nad­zór nad reali­za­cją pro­jek­tu oraz roz­strzy­ga­nie spraw nie­ure­gu­lo­wa­nych w regu­la­mi­nie nale­ży do kom­pe­ten­cji koor­dy­na­to­ra projektu.

§ 2. Warun­ki uczest­nic­twa w projekcie:

 • 1. Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest do opie­ku­nów doro­słych osób nie­peł­no­spraw­nych, przy czym pod poję­ciem „opie­kun” rozu­mie się: rodzi­ca, współ­mał­żon­ka, rodzeń­stwo, dziec­ko lub inną oso­bą z naj­bliż­sze­go oto­cze­nia oso­by nie­peł­no­spraw­nej spra­wu­ją­cą na co dzień opie­kę nad tą oso­bą. O udzia­le w pro­jek­cie decy­du­je kolej­ność zgło­szeń, nato­miast w przy­pad­ku zgło­sze­nia się więk­szej licz­by chęt­nych Uczest­ni­ków prio­ry­te­to­wo będą trak­to­wa­ne oso­by: — zamiesz­ka­łe na obsza­rach wiej­skich, — o niskim sta­tu­sie materialnym.
 • 2. Wykaz doku­men­tów nie­zbęd­nych do uczest­nic­twa w pro­jek­cie: a) ankie­ta rekru­ta­cyj­na zawie­ra­ją­ca dane oso­bo­we oraz oświad­cze­nie Uczest­ni­ka o speł­nia­niu kry­te­riów pro­jek­tu oraz wyra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych osobowych.

§ 3. Zasa­dy rekrutacji:

 • 1. Do udzia­łu w pro­jek­cie zosta­nie zakwa­li­fi­ko­wa­nych łącz­nie 36 Uczest­ni­ków: 12 miesz­kań­ców woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, 12 miesz­kań­ców woje­wódz­twa mało­pol­skie­go oraz 12 miesz­kań­ców woje­wódz­twa kujaw­sko – pomorskiego.
 • 2. Rekru­ta­cja Uczest­ni­ków prze­bie­gać będzie rów­no­cze­śnie i według tych samych zasad w każ­dym z wymie­nio­nych powy­żej woje­wództw: — woje­wódz­two dol­no­ślą­skie – Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Osie­dle Robot­ni­cze 47A, 58–500 Jele­nia Góra, tel. 75 64 512 43, e‑mail: koordynator@kson.pl, — woje­wódz­two mało­pol­skie – Biu­ro Regio­nal­ne KSON w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia Dobrej Nadziei, Plac Świę­te­go Ducha 3, 31–135 Kar­ków, tel. 12 644 05 08, e‑mail: sdn.punkt@gmail.com, — woje­wódz­two kujaw­sko-pomor­skie – Biu­ro Regio­nal­ne w sie­dzi­bie Fun­da­cji Wspo­ma­ga­nia Roz­wo­ju TU i TERAZ, ul. Sze­ro­ka 43/2, 87–100 Toruń, tel. 883200066, e‑mail: i.kuzma@interia.pl.
 • 3. Postę­po­wa­nie rekru­ta­cyj­ne jest obli­ga­to­ryj­ne dla osób dekla­ru­ją­cych udział w projekcie.
 • 4. Rekru­ta­cja zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na zgod­nie z poli­ty­ką rów­nych szans.
 • 5. Rekru­ta­cję pro­wa­dzić będzie Komi­sja Rekru­ta­cyj­na zło­żo­na z koor­dy­na­to­ra pro­jek­tu (a w przy­pad­ku woje­wódz­twa mało­pol­skie­go i kujaw­sko – pomor­skie­go z kie­row­ni­ka Biu­ra Regio­nal­ne­go KSON), psy­cho­lo­ga oraz oso­by ds. nad­zo­ru merytorycznego.
 • 6. Dzia­ła­nia rekru­ta­cyj­ne obej­mu­ją nastę­pu­ją­ce eta­py: — wypeł­nie­nie przez kan­dy­da­ta Ankie­ty Rekru­ta­cyj­nej dostęp­nej – patrz: §3 pkt 2. — zło­że­nie doku­men­tów potwier­dza­ją­cych speł­nie­nie kry­te­riów uczest­nic­twa w pro­jek­cie – patrz §2 pkt 2 ppkt. a). — wery­fi­ka­cję kry­te­riów formalnych,
 • 5. Pro­ces rekru­ta­cji będzie trwał do 6 maja 2013 r. i do 31 maja 2013 r.
 • 6. Koor­dy­na­tor pro­jek­tu ma pra­wo do wydłu­że­nia cza­su trwa­nia rekru­ta­cji w przy­pad­ku nie­zgło­sze­nia się wyma­ga­nej licz­by Uczest­ni­ków lub wcze­śniej­sze­go jej zakoń­cze­nia w przy­pad­ku, gdy licz­ba zgło­szo­nych osób prze­kro­czy 30 na dane województwo.
 • 7. Kwa­li­fi­ka­cji uczest­ni­ków doko­nu­je Komi­sja Rekru­ta­cyj­na w dwóch eta­pach. — I etap – ana­li­za zło­żo­nych ankiet pod wzglę­dem for­mal­nym oraz wstęp­na seg­men­ta­cja Uczest­ni­ków przy uwzględ­nie­niu kry­te­riów okre­ślo­nych w §2 pkt. 1. — II etap – prze­pro­wa­dze­nie przez psy­cho­lo­ga wywia­dów pogłę­bio­nych z wybra­ny­mi oso­ba­mi, któ­re będą mia­ły na celu zba­da­nie rze­czy­wi­stych potrzeb do udzia­łu w pro­jek­cie oraz pozio­mu moty­wa­cji. Czło­nek Komi­sji Rekru­ta­cyj­nej powia­do­mi tele­fo­nicz­nie lub dro­gą mailo­wą oso­by zakwa­li­fi­ko­wa­ne do uczest­nic­twa w projekcie.
 • 8. Komi­sja Rekru­ta­cyj­na utwo­rzy listę rezer­wo­wą uczest­ni­ków szko­leń, na któ­rej znaj­dą się oso­by nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do udzia­łu w warsz­ta­tach z uwa­gi na brak miejsc.
 • 9. Oso­by z list rezer­wo­wych zosta­ną włą­czo­ne do uczest­nic­twa w pro­jek­cie w przy­pad­ku rezy­gna­cji lub nie­do­peł­nie­nia warun­ków przez oso­by wcze­śniej zakwalifikowane.
 • Włą­cze­nie do uczest­nic­twa moż­li­we jest w przy­pad­ku, jeże­li odby­ło się nie wię­cej niż 20% zajęć prze­wi­dzia­nych w ramach dane­go tematu.
 • 10. Decy­zję o włą­cze­niu do uczest­nic­twa w pro­jek­cie kan­dy­da­tów z listy rezer­wo­wej podej­mu­je koor­dy­na­tor pro­jek­tu lub Kie­row­nik Biu­ra Regio­nal­ne­go KSON.

§ 4. Zasa­dy organizacyjne:

 • 1. Warsz­ta­ty sta­cjo­nar­ne będą odby­wa­ły się w sie­dzi­bie KSON i sie­dzi­bach Biur Regio­nal­nych KSON.
 • 2. Warsz­ta­ty wyjaz­do­we odbę­dą się w obiek­tach hote­lo­wych wybra­nych przez Organizatora.

§ 5. Zasa­dy uczest­nic­twa w projekcie:

 • 1. Uczest­nik zobo­wią­za­ny jest do regu­lar­ne­go uczest­nic­twa w zaję­ciach, potwier­dzo­nych każ­do­ra­zo­wo oso­bi­stym pod­pi­sem na liście obec­no­ści. Uczest­nik musi wziąć udział kolej­no we wszyst­kich for­mach wspar­cia wymie­nio­nych w §1 pkt. 5. Tym samym nie ma moż­li­wo­ści wybo­ru udzia­łu tyl­ko w wybra­nej for­mie wsparcia.
 • 2. Nie­uspra­wie­dli­wio­na nie­obec­ność na wię­cej niż 20% zajęć powo­du­je skre­śle­nie z listy Uczestników.
 • 3. Orga­ni­za­tor dopusz­cza uspra­wie­dli­wio­ne nie­obec­no­ści spo­wo­do­wa­ne cho­ro­bą lub waż­ny­mi sytu­acja­mi loso­wy­mi. Pod­sta­wą uspra­wie­dli­wie­nia nie­obec­no­ści na zaję­ciach mogą być: kse­ro­ko­pia kar­ty lecze­nia szpi­tal­ne­go i/lub zwol­nie­nia lekar­skie­go (ZUS ZLA), pisem­ne wyja­śnie­nie nie­obec­no­ści z przy­czyn oko­licz­no­ścio­wych lub inne­go sto­sow­ne­go doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go wystą­pie­nie okre­ślo­nych oko­licz­no­ści. Jeże­li skre­śle­nie Uczest­ni­ka nastą­pi w przy­pad­ku, o któ­rym mowa w §5 pkt. 2, jest on zobo­wią­za­ny do wnie­sie­nia opła­ty sta­no­wią­cej war­tość świad­czeń otrzy­ma­nych przez nie­go w ramach pro­jek­tu w ter­mi­nie 14 dni od dnia dorę­cze­nia decy­zji o skre­śle­niu z listy Uczest­ni­ków. W decy­zji wska­zu­je się przy­pa­da­ją­cą do zapła­ty kwo­tę wyli­czo­ną pro­por­cjo­nal­nie z 2376,00 zł. w sto­sun­ku do licz­by godzin warsz­ta­to­wych, z któ­rych Uczest­nik skorzystał.

§ 6. Zasa­dy moni­to­rin­gu uczest­ni­ków szkoleń:

 • 1. Uczest­nik pro­jek­tu zobo­wią­zu­je się do pod­pi­sa­nia listy obec­no­ści oraz wypeł­nia­nia ankiet moni­to­ru­ją­cych pro­wa­dzo­nych w ramach projektu.
 • 2. Uczest­nik pro­jek­tu ma pra­wo wpły­wać na pro­fi­lo­wa­nie tema­ty­ki zajęć reali­zo­wa­nych w pro­jek­cie poprzez prze­ka­zy­wa­nie ust­nie lub pisem­nie infor­ma­cji o pro­po­no­wa­nych zmia­nach koor­dy­na­to­ro­wi projektu/kierownikowi Biu­ra Regionalnego.
 • 3. Uczest­nik pro­jek­tu akcep­tu­je zasa­dy ewa­lu­acji pro­jek­tu, co poświad­cza oso­bi­ście pod­pi­sem na oświad­cze­niu o zgo­dzie na udo­stęp­nia­nie i prze­twa­rza­nie danych osobowych.
 • 4. Uczest­nik zobo­wią­zu­je się do wypeł­nie­nia ankiet do ewa­lu­acji pro­jek­tu przed roz­po­czę­ciem udzia­łu w pro­jek­cie, po jego zakończeniu.

§ 7. Zasa­dy rezy­gna­cji z uczest­nic­twa w projekcie:

 • 1. W przy­pad­ku rezy­gna­cji z udzia­łu w pro­jek­cie przed roz­po­czę­ciem wymie­nio­nych w §1 pkt. 5 form wspar­cia Uczest­nik pro­jek­tu zobo­wią­zu­je się dostar­czyć infor­ma­cje o tym fak­cie oso­bi­ście, tele­fo­nicz­nie bądź za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej do sie­dzi­by KSON/Biura Regio­nal­ne­go KSON w moż­li­wie naj­wcze­śniej­szym terminie.
 • 2. Jeże­li rezy­gna­cja z uczest­nic­twa w pro­jek­cie w cza­sie trwa­nia szko­leń nastą­pi z przy­czyn loso­wych i koor­dy­na­tor pro­jek­tu uzna za takie przy­czy­ny uspra­wie­dli­wie­nie zło­żo­ne i udo­ku­men­to­wa­ne, Uczest­nik zosta­je skre­ślo­ny z listy bez obo­wiąz­ku zwro­tu kosz­tów projektu.

§ 8. Posta­no­wie­nia końcowe:

 • 1. Regu­la­min został opra­co­wa­ny i wpro­wa­dzo­ny jako obo­wią­zu­ją­cy przez koor­dy­na­to­ra projektu.
 • 2. Regu­la­min obo­wią­zu­je przez okres reali­za­cji projektu.
 • 3. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie zmia­nę Regu­la­mi­nu w każ­dym cza­sie w zakre­sie reali­za­cji projektu.
 • 4. Regu­la­min jest dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej pro­jek­tu: www.kson.pl, oraz odpo­wied­nio: www.sdn.org.pl lub www.fundacjatuiteraz.pl.

Za Orga­ni­za­to­ra: Sta­ni­sław Schu­bert, pre­zes KSON, Moni­ka Żak, koor­dy­na­tor projektu