Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ser­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w I edy­cji pro­jek­tu “SENIOR NA CZASIE”

SENIOR NA CZA­SIE — kształ­to­wa­nie kom­pe­ten­cji z zakre­su umie­jęt­ne­go posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi u osób 60+.

W dniach 28 czer­wiec 2013 r., 29 czer­wiec 2013 r. — Wyjazd do Warszawy:

Plan wyciecz­ki:

 • 1. Wyjazd 28 czer­wiec 2013 r., auto­kar będzie odbie­rał Uczest­ni­ków w naste­pu­ją­cych miejscach: 
  • Sobie­szów, przy­sta­nek pętla, godz. 1.00 rano,
  • Cie­pli­ce, przy­sta­nek przy Koro­nie, godz. 1.15,
  • Jele­nia Góra, przy KSON, godz. 1.30,
  • Zabo­brze, na prze­ciw Renault, godz. 1.40,
  • Zabo­brze, przy­sta­nek PKS za Kau­flan­dem, godz. 1.45,
 • 2. 28 czer­wiec 2013 r. godz. 11.20 zwie­dza­nie Cen­trum “Koper­nik”,
 • 3. 28 czer­wiec 2013r. obiad w Cen­trum, godz. 15.00,
 • 4. 28 czer­wiec 2013 r. kola­cja Hotel Logos, godz. 19.30,
 • 5. 29 czer­wiec 2013 r. śnia­da­nie Hotel Logos, godz. 8.00,
 • 6. 29 czer­wiec 2013 r. zwie­dza­nie Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go, godz. 10.00,
 • 7. 29 czer­wiec 2013 r. obiad w resta­ra­cji “Szynk War­szaw­ski”, godz. 14.30 — 15.00,
 • 8. 29 czer­wiec 2013 r. wyjazd z War­sza­wy, godz. 16.00,

WIĘ­CEJ INFOR­MA­CJI POD BEZ­PŁAT­NYM NUME­REM INFO­LI­NII: 800 700 025 oraz w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Osie­dle Robot­ni­cze 47a lub na stro­nie inter­ne­to­wej www.kson.pl