Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Plan warsz­ta­tów kształ­to­wa­nia kom­pe­ten­cji z zakre­su posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi projektu

MIE­SIĄC KWIE­CIEŃ 2013r.

Warsz­tat 1,

 • Temat: Gadu-Gdau
 • Czas zajęć: 5 godzin zega­ro­wych w gru­pach po 10 osób
 • Treść szko­le­nia: Co to jest komu­ni­ka­tor, insta­la­cja i reje­stra­cja, roz­mo­wa gg, lista kon­tak­tów, archi­wum wiadomości

Warsz­tat 2,

 • Temat: Nasza klasa
 • Czas zajęć: 5 godzin zega­ro­wych w gru­pach po 10 osób
 • Treść szko­le­nia: Mój pro­fil, dane oso­bo­we, nowo­ści i funk­cjo­nal­ność, rodza­je kont, spo­łec­cz­ność, reje­stra­cja i zakła­da­nie wła­sne­go konta

Warsz­tat 3,

 • Temat: Zakła­da­nie kon­ta na por­ta­lu Nasza Klasa
 • Czas zajęć: 5 godzin zega­ro­wych w gru­pach po 10 osób
 • Treść szko­le­nia: Gro­ma­dze­nie zna­jo­mych, publi­ka­cja zdjęć, komen­ta­rze, wewnętrz­na poczta.

Warsz­tat 4,

 • Temat: Forum dyskusyjne
 • Czas zajęć: 5 godzin zega­ro­wych w gru­pach po 10 osób
 • Treść szko­le­nia: Wyszu­ki­wa­nie odpo­ied­niej kate­go­rii, zakła­da­nie kon­ta, wpro­wa­dza­nie wiadomości.

Warsz­tat 5,

 • Temat: Sky­pe
 • Czas zajęć: 5 godzin zega­ro­wych w gru­pach po 10 osób
 • Treść szko­le­nia: komu­ni­ka­tor sky­pe, funk­cje bez­płat­ne i funk­cje płat­ne, rodza­je roz­mów, instalacja.

Warsz­tat 6,

 • Temat: Sky­pe.
 • Czas zajęć: 5 godzin zega­ro­wych w gru­pach po 10 osób
 • Treść szko­le­nia: zakła­da­nie kon­ta i kon­fi­gu­ro­wa­nie pro­fi­lu, wyszu­ki­wa­nie zna­jo­mych i lista kon­tak­tów, pierw­sze roz­mo­wy, roz­mo­wy gło­so­we i wideo, blo­ko­wa­nie natrętów.

Warsz­tat 7 i 8,

 • Temat: Face­bo­ok
 • Czas zajęć: 10 godzin zega­ro­wych w gru­pach po 10 osób
 • Treść szko­le­nia: Pierw­sze kro­ki na Face­bo­ok, zarzą­dza­nie kon­tem, bez­pie­czeń­stwo, pry­wat­ność, oś cza­su, aktu­al­no­ści, udo­stęp­nie­nia, wia­do­mo­ści, popu­lar­ne funk­cje, forum społecznościowe.