Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

SENIOR W ŚWIE­CIE NOWO­CZE­SNYCH TECHNOLOGII

W Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze zakoń­czy­ła się dru­ga edy­cja pro­jek­tu pn. „Senior na cza­sie”, w któ­rej wzię­ło udział trzy­dzie­ścio­ro uczest­ni­ków podzie­lo­nych na trzy dzie­się­cio­oso­bo­we gru­py. Pierw­sza edy­cja udo­wod­ni­ła ponad wszel­ką wąt­pli­wość, że takie dzia­ła­nia są nie­zwy­kle potrzeb­ne — zain­te­re­so­wa­nie wśród senio­rów reali­za­cją pro­jek­tu było ogrom­ne. Już na eta­pie rekru­ta­cji licz­ba zgła­sza­ją­cych się osób prze­ro­sła wszel­kie ocze­ki­wa­nia organizatorów.

W szyb­ko zmie­nia­ją­cym się spo­łe­czeń­stwie, a w szcze­gól­no­ści w dobie szyb­kie­go postę­pu tech­no­lo­gicz­ne­go poko­le­nie senio­rów może czuć się coraz bar­dziej wyizo­lo­wa­ne, czy wręcz zepchnię­te na mar­gi­nes życia spo­łecz­ne­go, cze­mu nale­ży prze­ciw­dzia­łać tym bar­dziej, że z roku na rok wzra­sta dostrze­gal­nie licz­ba senio­rów korzy­sta­ją­cych z kom­pu­te­rów. Pomi­mo tego naj­star­sza część spo­łe­czeń­stwa sta­no­wi naj­mniej licz­ną gru­pę w zin­for­ma­ty­zo­wa­nej prze­strze­ni. Dzie­je się tak dla­te­go, że szyb­ki postęp cywi­li­za­cyj­ny deter­mi­no­wa­ny nowy­mi tech­no­lo­gia­mi wyma­ga od współ­cze­śnie żyją­cych osób w coraz więk­szym stop­niu posia­da­nia odpo­wied­nich kom­pe­ten­cji w zakre­sie korzy­sta­nia z przed­mio­tów codzien­ne­go użyt­ku, w tym przede wszyst­kim z kom­pu­te­rów oso­bi­stych pod­łą­czo­nych do glo­bal­nej sie­ci. Brak umie­jęt­no­ści obsłu­gi mediów elek­tro­nicz­nych zauwa­ża­ny jest głów­nie wśród osób z prze­dzia­łu wie­ko­we­go 55–65 lat, w szcze­gól­no­ści zaś wśród senio­rów powy­żej 65 roku życia. Pro­blem jest tak duży, że jeże­li nie zosta­ną w naj­bliż­szym cza­sie pod­ję­te pró­by two­rze­nia miejsc powszech­nej cało­ży­cio­wej edu­ka­cji dla osób star­szych, to pro­blem wyklu­cze­nia cyfro­we­go będzie mógł być roz­wią­za­ny jedy­nie poprzez natu­ral­ną wymia­nę poko­leń (wów­czas za kil­ka­dzie­siąt lat współ­czyn­nik osób star­szych korzy­sta­ją­cych z nowych mediów samo­ist­nie ule­gnie zwiększeniu).Edukacja medial­na senio­rów jest więc jak naj­bar­dziej zasad­na i potrzeb­na tym bar­dziej, że coraz więk­sza cześć senio­rów chce po przej­ściu na eme­ry­tu­rę nadal aktyw­nie i twór­czo spę­dzać wol­ny czas, co dostrze­żo­no w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych jesz­cze w latach poprzed­nich. Wycho­dząc naprze­ciw tym potrze­bom senio­rów KSON zor­ga­ni­zo­wał warsz­ta­ty skła­da­ją­ce się z kil­ku rów­no­le­głych działań:

Zaję­cia odby­wa­ły się w sie­dzi­bie KSON cho­ciaż nie zabra­kło rów­nież wyjaz­do­wych warsz­ta­tów psy­cho­lo­gicz­nych, wycie­czek i tzw. wyjść edu­ka­cyj­nych. W sierp­niu roz­po­czę­ły się wła­ści­we zaję­cia z zakre­su obsłu­gi kom­pu­te­ra i nie­jed­no­krot­nie były to pierw­sze spo­tka­nia uczest­ni­ków z kom­pu­te­rem oraz zwią­za­ny­mi z nim pro­ble­ma­mi nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. W tym samym cza­sie pro­wa­dzo­ne były cyklicz­ne spo­tka­nia z psy­cho­lo­ga­mi, mają­cy­mi ogrom­ne zna­cze­nie w reali­za­cji pro­jek­tu, gdyż sta­no­wi­ły one ele­ment moty­wu­ją­cy, inte­gru­ją­cy i akty­wi­zu­ją­cy do pra­cy nad samym sobą oraz do reali­za­cji dal­szych etapów.

W ponie­dzia­łek 16 grud­nia uczest­ni­cy dru­giej edy­cji pro­jek­tu uro­czy­ście odbie­ra­li spe­cjal­ne cer­ty­fi­ka­ty potwier­dza­ją­ce ich umie­jęt­no­ści naby­te w trak­cie zajęć warsz­ta­to­wych. Atmos­fe­ra tego spo­tka­nia dowo­dzi­ła, że oprócz innych pozy­ty­wów reali­za­cji pro­jek­tu, do naj­waż­niej­szych osią­gnięć zali­czyć nale­ży rów­nież dużą inte­gra­cję uczest­ni­ków szko­le­nia, dekla­ru­ją­cych swo­ją obec­ność tak­że w innych obsza­rach dzia­łań Sej­mi­ku. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że ape­ty­ty na cie­ka­we i aktyw­ne życie zosta­ły rozbudzone.

Na zakoń­cze­nie kur­su Pan Jerzy, nie­peł­no­spraw­ny miesz­ka­niec schro­ni­ska Alber­ta otrzy­mał w poda­run­ku zestaw komputerowy.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds