Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

UWA­GA! Punk­ty Nieczynne!

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w okre­sie od stycz­nia do lute­go Punk­ty Infor­ma­cji w Toru­niu, Gli­wi­cach, Kra­ko­wie, Gdań­sku będą nieczynne.Zainteresowane oso­by pro­si­my o kon­takt pod bez­płat­nym nume­rem tele­fo­nu: 800 700 025.

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds