Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowo­ści z Mało­pol­ski 11.2013

Od 18 do 20 listo­pa­da 2013 r. w Kra­ko­wie trwał Świa­to­wy Festi­wal Pio­sen­ki dla Nie­wi­do­mych — “Głos z ser­ca”. W festi­wa­lu wzię­li udział uczest­ni­cy z takich państw jak: Islan­dia, Litwa, Rosja, Rumu­nia, Szwe­cja, Węgry, Wło­chy, Ukra­ina, USA i Pol­ska. Prze­gląd skie­ro­wa­ny był do osób z dys­funk­cją wzro­ku – nie­wi­do­mym lub nie­do­wi­dzą­cym, któ­rzy są uta­len­to­wa­ny­mi woka­li­sta­mi, a nie mie­li moż­li­wo­ści zaist­nie­nia w śro­do­wi­sku muzycz­nym. Pre­zen­ta­cja fina­ło­wych utwo­rów odby­ła się w ponie­dzia­łek i wto­rek w Radiu Kraków.

W Teatrze im. Sło­wac­kie­go odbył się kon­cert galo­wy, pod koniec któ­re­go jury ogło­si­ło wer­dykt — tym samym przy­zna­jąc pierw­sze, dru­gie i trze­cie miej­sce. Pierw­sze miej­sce zajął Litwin Gra­zvy­das Sidi­niau­skas, dru­gie miej­sce zdo­by­ła Polka Anna Ros­sa, a trze­cie Silvia Mat­tia z Włoch. Nagro­dę publicz­no­ści otrzy­mał Łukasz Żele­chow­ski. Na naj­lep­szych cze­ka­ła nagro­da w posta­ci pro­fe­sjo­nal­nej sesji nagra­nio­wej. W trak­cie trwa­nia festi­wa­lu zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ły tak­że spo­tka­nia pro­mu­ją­ce wie­dzę o isto­cie wcze­sne­go wykry­wa­nia wad wzro­ku oraz koniecz­no­ści regu­lar­nych badań przez oso­by obcią­ża­ne ryzy­kiem utra­ty wzroku.

Fun­da­cja BIS i Fun­da­cja MATIO zapra­sza wszyst­kie oso­by nie­peł­no­spraw­ne poszu­ku­ją­ce zatrud­nie­nia do udzia­łu w pro­jek­cie „Pra­cu­ję w NGO”. W ramach pro­jek­tu Fun­da­cje ofe­ru­ją przy­go­to­wa­nie do pra­cy w zawo­dzie: księ­go­we­go albo spe­cja­li­sty do spraw PR i rekla­my. Każ­dy uczest­nik ma zapew­nio­ne szko­le­nie w nowych wymie­nio­nych wcze­śniej zawo­dach, prak­ty­kę, moż­li­wość sko­rzy­sta­nia ze sty­pen­diów szko­le­nio­wych i sta­żo­wych – 5 mie­sięcz­ne sta­że, pomoc w zna­le­zie­niu pra­cy i dosto­so­wa­nia do wła­snych moż­li­wo­ści – doradz­two zawo­do­we i psy­cho­lo­gicz­ne, pośred­nic­two pra­cy i pomoc w jej zna­le­zie­niu. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje moż­na zna­leźć na stro­nie Fun­da­cji Biu­ro Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych – www.bis-krakow.pl oraz na stro­nie Fun­da­cji Pomo­cy Rodzi­nom i Cho­rym na Muko­wi­scy­do­zę MATIO – www.mukowiscydoza.pl. Zgło­sze­nia przyj­mo­wa­ne są do 5 grud­nia 2013 r.

W pierw­szym tygo­dniu grud­nia obcho­dzo­ny jest Euro­pej­ski Tydzień Auty­zmu. W naj­więk­szych mia­stach Pol­ski – Kra­ko­wie, War­sza­wie i Wro­cła­wiu mię­dzy 2 a 4 grud­nia odby­wać się będą bez­płat­ne kon­sul­ta­cje w pla­ców­kach Cen­trum Tera­pii PRO­MI­TIS, któ­re od lat spe­cja­li­zu­je się w dia­gno­zie tera­pii i edu­ka­cji dzie­ci z auty­zmem i zespo­łem Asper­ge­ra. Będzie moż­na tu dowie­dzieć się m.in. gdzie i w jaki spo­sób moż­na uzy­skać dia­gno­zę, jakie tera­pie będą naj­le­piej wspie­ra­ły roz­wój dziec­ka oraz jakie cechy ich zacho­wa­nia powin­ny zanie­po­ko­ić. W Kra­ko­wie odbę­dzie się tak­że kon­fe­ren­cja nauko­wa oraz prze­gląd fil­mów o auty­zmie i zespo­le Asper­ge­ra, kon­cert i bal cha­ry­ta­tyw­ny na rzecz osób z auty­zmem, kier­masz i wysta­wa prac osób z auty­zmem w związ­ku z tym Kra­kow­skie orga­ni­za­cje i pla­ców­ki dzia­ła­ją­ce na rzecz osób z auty­zmem zapra­sza­ją na Tydzień Auty­zmu w dniach 01–07.12.2013 roku. Szcze­gó­ło­wy pro­gram dostęp­ny jest na stro­nie – Kra­ków bez barier – www.krakow.pl/bezbarier

Pol­ska Orga­ni­za­cja Pra­co­daw­ców Osób Nie­peł­no­spraw­nych, wspól­nie z Woje­wódz­ką Biblio­te­ką Publicz­ną w Kra­ko­wie, zor­ga­ni­zo­wa­ła Gieł­dę Pra­cy Dla Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Gieł­da odby­ła się 14 listo­pa­da 2013 w Woje­wódz­kiej Biblio­te­ce Publicz­nej w Kra­ko­wie, pod patro­na­tem Pana Pre­zy­den­ta Mia­sta Jac­ka Maj­chrow­skie­go. Zapro­szo­no pra­co­daw­ców poszu­ku­ją­cych pra­cow­ni­ków i oso­by nie­peł­no­spraw­ne poszu­ku­ją­ce pra­cy. W Gieł­dzie wzię­ło udział 22 pra­co­daw­ców oraz przed­sta­wi­cie­li insty­tu­cji i urzę­dów. Zain­te­re­so­wa­ni mogli sko­rzy­stać z kil­ku­dzie­się­ciu ofert pra­cy, a tak­że porad eks­per­tów z PFRON‑u, ZUS‑u, WUP, UPPK i GUP. Gieł­dę odwie­dzi­ło ok. 150 osób.

Fun­da­cja Pomo­cy Nie­wi­do­mym wraz z part­ne­ra­mi z Węgier, Włoch, Tur­cji i Litwy w ramach pro­jek­tu: Bre­ak Your Bar­ries, w ramach któ­re­go stwo­rzo­ne zosta­nie 40 minu­to­we show teatral­no-tanecz­ne wysta­wio­ne w Zako­pa­nem pt: „Mię­dzy­na­ro­do­wy eks­pe­ry­men­tal­ny teatral­ny”. Przez rów­ny tydzień, mło­dzież w wie­ku 18–30 lat pod czuj­nym okiem tre­ne­rów będzie dosko­na­lić swo­je umie­jęt­no­ści teatral­no-tanecz­ne oraz wspól­nie doświad­czać, czym jest łama­nie barier mię­dzy­kul­tu­ro­wych i co te barie­ry dla każ­de­go z nas ozna­cza­ją. show teatral­no-tanecz­ne, któ­re przed­sta­wio­ne zosta­nie lokal­nej spo­łecz­no­ści 15 listo­pa­da 2013 roku w Dwor­cu Tatrzań­skim (ul. Kru­pów­ki 12, Zako­pa­ne). Wśród uczest­ni­ków pol­skiej gru­py będą oso­by sła­bo widzą­ce. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Komi­sji Euro­pej­skiej w ramach pro­gra­mu „Mło­dzież w działaniu“.

Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Ich Przy­ja­ciół KLI­KA roz­po­czę­ło nabór do II edy­cji pro­jek­tu “Sta­wiam na aktyw­ność”. Rekru­ta­cja uczest­ni­ków będzie trwa­ła do czerw­ca 2014 roku. W ramach pro­jek­tu prze­wi­dzia­ne są: pora­dy psy­cho­lo­gicz­ne, doradz­two zawo­do­we i kon­sul­ta­cje spe­cja­li­stycz­ne, zaję­cia z aktyw­ne­go poszu­ki­wa­nia pra­cy oraz auto­pre­zen­ta­cji, dwu­mie­sięcz­ne kur­sy kom­pu­te­ro­we dla począt­ku­ją­cych i zaawan­so­wa­nych, jed­no­mie­sięcz­ne kur­sy zawo­do­we z zakre­su: gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej i małej poli­gra­fii, pro­jek­to­wa­nia stron www, admi­ni­stro­wa­nia baz danych, usług ochro­ny oraz rachun­ko­wo­ści i księ­go­wo­ści a tak­że pię­cio­mie­sięcz­ne sta­że w pobli­żu miej­sca zamiesz­ka­nia płat­ne czy umo­wa o pracę.

26 listo­pa­da 2013 r. odby­ła się pre­mie­ra wysta­wy „Kra­ków – czas oku­pa­cji 1939 – 1956” w oddzia­le Fabry­ka Schin­dle­ra. Jest to pierw­sza wysta­wa nar­ra­cyj­na udo­stęp­nio­na przez Muzeum Histo­rycz­ne Mia­sta Kra­ko­wa dla osób z dys­funk­cją wzro­ku i słuchu.

Anna Jawor­ska, Kata­rzy­na Roz­bic­ka – Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrej Nadziei