Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie Infor­ma­cyj­ne w Cie­szy­nie — 22.10.2013

W dniu 22.10.2013 r. w Punk­cie Infor­ma­cji w Cie­szy­nie dorad­cy prze­pro­wa­dzi­li spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne dot. pomo­cy GOPS, MOPS i PCPR dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Uczest­ni­ka­mi spo­tka­nia było 18 osób z róż­nym stop­niem niepełnosprawności.

Omó­wio­no pomoc MOPS i GOPS a przede wszyst­kim takie zagad­nie­nia jak:

 1. Aktyw­ny samo­rząd 2013,
 2. Likwi­da­cja barier funkcjonalnych,
 3. Dofi­nan­so­wa­nie do tur­nu­sów rehabilitacyjnych,
 4. Dofi­nan­so­wa­nie do zaopa­trze­nia w sprzęt rehabilitacyjny,
 5. Dofi­nan­so­wa­nie do zaopa­trze­nia w przed­mio­ty orto­pe­dycz­ne i środ­ki pomocnicze,
 6. Dofi­nan­so­wa­nie usłu­gi tłu­ma­cza języ­ka migowego,
 7. Świad­cze­nia dla ON z poszcze­gól­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści – świad­cze­nia pie­nięż­ne – zasił­ki – świad­cze­nia nie­pie­nięż­ne – usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opiekuńcze,
 8. Edu­ka­cja dzie­ci i mło­dzie­ży niepełnosprawnej,

Pomoc PCPR omó­wio­no nastę­pu­ją­ce tematy:

 1. Legi­ty­ma­cja ON i jak ją uzyskać,
 2. Reha­bi­li­ta­cja spo­łecz­na ON – tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne – dofi­nan­so­wa­nie dla osób z poszcze­gól­nym stop­niem niepełnosprawności,
 3. Reha­bi­li­ta­cja zawo­do­wa ON – dota­cja na roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej – wypo­sa­że­nie sta­no­wi­ska pra­cy – pomoc w zatrud­nie­niu – refun­da­cja skła­dek na ubezp. Spo­łecz­ne – upraw­nie­nia w pracy,
 4. Ulgi i upraw­nie­nia ON z poszcze­gól­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści – kar­ta par­kin­go­wa – ulgi na prze­jaz­dy PKP, PKS – zniż­ki wstę­pu do muze­ów – ulgi pocz­to­we, tele­fo­nicz­ne – opła­ta paszportowa,
 5. Zus – ren­ta socjal­na – lecze­nie uzdro­wi­sko­we, sana­to­rium. co i kie­dy przy­słu­gu­je oso­bie nie­peł­no­spraw­nej roz­dzie­la­jąc na stop­nie nie­peł­no­spraw­no­ści Wszyst­kie tema­ty omó­wio­no dokład­nie z wyróż­nie­niem na poszcze­gól­ne stop­nie niepełnosprawności.

Kata­rzy­na Bronowska-Kaliszewska