Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nia Infor­ma­cyj­ne 19 — 21.11.2013

21.11.2013 r. odby­ło się spo­tka­nie ze stu­den­ta­mi Sopoc­kiej Wyż­szej Szko­ły Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej. Stu­den­ci otrzy­ma­li infor­ma­cje doty­czą­ce ulg i upraw­nień dla stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych, a tak­że pla­có­wek pomo­co­wych, dar­mo­wych porad praw­nych oraz wspar­cia finan­so­we­go. W samym SWPS stu­diu­je ok. 30 nie­peł­no­spraw­nych stu­den­tów, któ­rzy w ramach spo­tka­nia otrzy­ma­li w for­mie pre­zen­ta­cji naj­waż­niej­sze infor­ma­cje oraz szcze­gó­ło­wą wie­dzę na tema­ty naj­bar­dziej fra­pu­ją­ce: m.in. moż­li­wość prze­ło­że­nia sesji bądź eks­ter­ni­stycz­ne­go zda­wa­nia egza­mi­nów ze wzglę­du na poby­ty w szpi­ta­lu bądź tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne. Mimo, iż więk­szość wia­do­mo­ści doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia osób nie­peł­no­spraw­nych na wyż­szej uczel­ni jest powszech­nie dostęp­na, uczest­ni­ków zdzi­wił fakt, że oso­by nie­peł­no­spraw­ne na SWPS-ie zwol­nio­ne są z opłat za kse­ro­wa­nie nota­tek bądź maja moż­li­wość dłuż­sze­go wypo­ży­cza­nia książek.

19.11.2013 r. W Pla­ców­ce Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej przy Towa­rzy­stwie Pomo­cy Głu­cho­nie­wi­do­mym w Gdań­sku odby­ło się spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Pod­czas spo­tka­nia oso­by dowie­dzia­ły się jakie pra­wa oraz ulgi przy­słu­gu­ją oso­bom nie­peł­no­spraw­nym oraz uzy­ska­ły infor­ma­cję w szcze­gól­no­ści na temat szko­leń oraz pla­có­wek zaj­mu­ją­cych się wspar­ciem psy­cho­lo­gicz­nym na tere­nie Trój­mia­sta. Uczest­ni­cy zain­te­re­so­wa­ni byli przede wszyst­kim róż­ny­mi moż­li­wo­ścia­mi zago­spo­da­ro­wa­nia wła­sne­go cza­su wol­ne­go w woj. pomor­skim oraz infor­ma­cja­mi na temat wspar­cia instytucjonalnego.