Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowo­ści z Mało­pol­ski 10.2013 Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrej Nadziei

W Kra­ko­wie rusza pro­jekt pt.: „Wspar­cie absol­wen­tów we wcho­dze­niu na rynek pra­cy” reali­zo­wa­ny przez Fun­da­cję Aktyw­nej Reha­bi­li­ta­cji. Pro­jekt finan­so­wa­ny jest ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go oraz ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Skie­ro­wa­ny on jest do bez­ro­bot­nych lub nie­ak­tyw­nych zawo­do­wo osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią w stop­niu znacz­nym oraz umiar­ko­wa­nym ze sprzę­że­niem w wie­ku 16–30 lat. Kry­te­rium udzia­łu w pro­jek­cie jest tak­że nie korzy­sta­nie z innej for­my akty­wi­za­cji zawo­do­wej. Celem pro­jek­tu jest obję­cie indy­wi­du­al­nym, kom­plek­so­wym wspar­ciem osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, będą­cych absol­wen­ta­mi szkół ponad­gim­na­zjal­nych, poli­ce­al­nych oraz uczel­ni wyż­szych. Nie­któ­re z form pomo­cy prze­wi­dzia­nych w pro­jek­cie to: doradz­two zawo­do­we, wyjaz­do­we warsz­ta­ty akty­wi­za­cji spo­łecz­no-zawo­do­wej, szko­le­nia i prak­ty­ki zawo­do­we, sta­że reha­bi­li­ta­cyj­ne, pod­ję­cie zatrud­nie­nia, pomoc w kon­ty­nu­acji nauki, wspar­cie psy­cho­lo­gicz­ne czy warsz­ta­ty dla rodzin i opiekunów.

Ośro­dek Lecze­nia Zabu­rzeń Oso­bo­wo­ści – Peron 7F w Kra­ko­wie zapra­sza oso­by bez­ro­bot­ne z zabu­rze­nia­mi oso­bo­wo­ści do udzia­łu w pro­jek­cie: „Bez­płat­na tera­pia i pomoc w pod­ję­ciu pra­cy dla bez­ro­bot­nych osób z zabu­rze­nia­mi oso­bo­wo­ści”. W ramach reali­za­cji pro­jek­tu uczest­ni­cy obję­ci zosta­ną dłu­go­ter­mi­no­wą psy­cho­te­ra­pią psy­cho­ana­li­tycz­ną oraz doradz­twem zawo­do­wym. Warun­kiem udzia­łu w pro­jek­cie jest zamiesz­ka­nie na tere­nie woj. mało­pol­skie­go, dia­gno­za lub przy­pusz­cze­nie zabu­rzeń oso­bo­wo­ści, posia­da­nie sta­tu­su oso­by bez­ro­bot­nej, moty­wa­cja do lecze­nia i pozy­tyw­ne podej­ście do pro­jek­tu. Zgo­da na uczest­nic­two wią­że się tak­że z pod­pi­sa­niem 18-mie­sięcz­nej umo­wy uczest­nic­twa. W zamian Ośro­dek ofe­ru­je: 18 mie­sięcz­ne lecze­nie — indy­wi­du­al­ną psy­cho­te­ra­pię psy­cho­ana­li­tycz­ną, spo­łecz­ność tera­peu­tycz­ną, roz­mo­wy z pie­lę­gniar­ką psy­cho­spo­łecz­ną, zaję­cia dodat­ko­we oraz 3 –mie­sięcz­ny płat­ny staż/praktykę i pomoc w poszu­ki­wa­niu pra­cy. Zgło­sze­nia osób chęt­nych przyj­mo­wa­ne są do 8 listo­pa­da 2013 r.. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje pod nr tele­fo­nu 666–738-770 bądź na stro­nie www.peron7f.pl

25 paź­dzier­ni­ka 2013 r. w godzi­nach od 10 do 14 w Hali Wido­wi­sko­wo-Spor­to­wej Koro­na, przy ul. Kal­wa­ryj­skiej 9–15 zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ły tar­gi pra­cy dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią– „Świa­do­mie do celu”.

18 paź­dzier­ni­ka 2013 r. Chrze­ści­jań­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Ich Rodzin i Przy­ja­ciół “Ogni­sko” zor­ga­ni­zo­wa­ło spo­tka­nie pt. „Akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób nie­peł­no­spraw­nych- dro­gą ku doro­sło­ści” Spo­tka­nie orga­ni­zo­wa­ne było w ramach Ogól­no­pol­skie­go Tygo­dnia Karie­ry. Uczest­ni­ka­mi spo­tka­nia były oso­by nie­peł­no­spraw­ne od 15 roku życia. Na spo­tka­niu udzie­la­ne były infor­ma­cje o dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia, pro­jek­tach skie­ro­wa­nych do osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, innych moż­li­wo­ściach wspar­cia oraz war­to­ściach pra­cy w pro­ce­sie reha­bi­li­ta­cji. Poru­sza­ne tak­że były korzy­ści zwią­za­ne z udzia­łem w pro­jek­tach mają­cych na celu akty­wi­za­cję spo­łecz­ną i zawo­do­wą a tak­że sku­tecz­ne for­my poszu­ki­wa­nia pra­cy. Spo­tka­nia odby­ły się w trzech blo­kach tema­tycz­nych: „Akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią psy­chicz­ną – wyzwa­nia sta­wia­ne przed dorad­ca­mi zawo­do­wy­mi”- spo­tka­nie dla dorad­ców zawo­do­wych; „Akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób nie­peł­no­spraw­nych- dro­gą ku doro­sło­ści”- spo­tka­nie dla osób nie­peł­no­spraw­nych i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych oraz „Zatrud­nie­nie oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią korzyst­ne dla pra­co­daw­cy” — spo­tka­nie dla pracodawców.

Mało­pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Akty­wi­za­cji Spo­łecz­nej w Kra­ko­wie reali­zu­je szko­le­nie dosko­na­lą­ce dla kadry pra­cu­ją­cej z oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi „Wol­ni od prze­mo­cy. Szko­le­nia odby­wa­ją się do koń­ca listo­pa­da 2013. Celem szko­le­nia jest wzrost wie­dzy i kwa­li­fi­ka­cji kadry zawo­do­wo zwią­za­nej z opie­ką  nad oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi, w zakre­sie umie­jęt­no­ści dia­gno­zy prze­mo­cy wobec osób nie­peł­no­spraw­nych, prze­ciw­dzia­ła­nia agre­sji i prze­mo­cy oraz inter­we­nio­wa­nia w przy­pad­ku wykry­cia zacho­wań prze­mo­co­wych wobec nie­peł­no­spraw­ne­go. Szko­le­nie skie­ro­wa­ne jest do pra­cow­ni­ków, sta­ży­stów, wolon­ta­riu­szy orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, jed­no­stek pomo­cy spo­łecz­nej, pla­có­wek oświa­ty i służ­by zdro­wia oraz innych insty­tu­cji świad­czą­cych wspar­cie oso­bom nie­peł­no­spraw­nym z tere­nu Małopolski.

Sejm prze­gło­so­wał zmia­ny doty­czą­ce kart par­kin­go­wych. Według jed­nej z przy­ję­tych popra­wek zmia­nie ule­gnie opła­ta za wyda­nie kar­ty par­kin­go­wej. Do tej pory usłu­ga ta kosz­to­wa­ła 25 zł. Teraz po zmia­nach opła­ta wyno­sić będzie 1% prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia w gospo­dar­ce naro­do­wej czy­li na stan obec­ny 38 zł. Do zmian nale­ży tak­że zali­czyć czas na jaki wyda­ne zosta­ną kar­ty par­kin­go­we: dotych­cza­so­we kar­ty par­kin­go­we są waż­ne bez­ter­mi­no­wo, po zmia­nach ter­min waż­no­ści kar­ty par­kin­go­wej będzie taki jak okres wysta­wio­ne­go orze­cze­nia jed­nak mak­sy­mal­nie do 5 lat. W nowe­li­za­cji prze­pi­sów zosta­ła tak­że okre­ślo­na mini­mal­na ilość miejsc posto­jo­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych: tam gdzie miejsc par­kin­go­wych jest od 6 do 15 ma być co naj­mniej jed­na koper­ta, gdzie 16 do 40 – co naj­mniej dwie, od 41 do 100 — co naj­mniej trzy a powy­żej 100 miejsc par­kin­go­wych koper­ty mają sta­no­wić 4 % ogó­łu. Wszel­kie wpro­wa­dza­ne zmia­ny mają za zada­nie wyeli­mi­no­wać nad­uży­cia zwią­za­ne z wyko­rzy­sty­wa­niem kart par­kin­go­wych zwią­za­ne z pod­ra­bia­niem, posłu­gi­wa­niem się kar­ta­mi zmar­łych lub człon­ków rodzin zamiesz­ku­ją­cych gdzie indziej.

Anna Jawor­ska, Grze­gorz Pawłowski

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds