Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Mistrzo­stwa Świa­ta Osób Nie­peł­no­spraw­nych na Sta­de du Rho­ne w Lyonie we Francji.

Pol­ska eki­pa lek­ko­atle­tów z róż­ny­mi rodza­ja­mi nie­peł­no­spraw­no­ści, któ­ra wyje­cha­ła do Lyonu wal­czyć o meda­le liczy 36 osób. Wśród nich zna­la­zło się dwóch repre­zen­tan­tów MOSiR Cie­szyn. Kwa­li­fi­ka­cje do kadry uzy­ska­li Janusz Rokic­ki, srebr­ny meda­li­sta z Para­olim­pia­dy w Lon­dy­nie i Miro­sław Madzia. Mistrzo­stwa zakoń­czą się 28 lip­ca 2013 roku. Tre­ner Zbi­gniew Gryż­boń i jego zawod­ni­cy w przy­go­to­wa­nia wło­ży­li wie­le wysił­ku. Zawod­ni­cy przy­go­to­wa­li się fizycz­nie i psy­chicz­nie do uzy­ska­nia rekor­do­wych i meda­lo­wych wyników.

W pią­tek 25.07.2013 wystar­to­wa­li nasi zawod­ni­cy. Janusz Rokic­ki wywal­czył srebr­ny medal wyni­kiem 14,98 a Miro­sław Madzia zajął dzie­sią­te miejsce.

To kolej­ny suk­ces nasze­go zawod­ni­ka , przy­kład prze­ła­my­wa­nia barier i czy­stych, praw­dzi­wych spor­to­wych emo­cji. To naj­więk­sze osią­gnię­cia cie­szyń­skich spor­tow­ców i cie­szy­my się że ich twór­ca­mi są niepełnosprawni.