Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

W Par­ku Oliwskim

Na wspól­ne PAR­KO­WA­NIE, wyda­rze­nie z pogra­ni­cza sztu­ki użyt­ko­wej, desi­gnu i eko­lo­gii, zapra­sza­ją orga­ni­za­tor „A KuKu Sztu­ka” oraz głów­ny part­ner wyda­rze­nia Mia­sto Gdańsk.

Pod­czas dwu­dnio­we­go wyda­rze­nia chcie­li­by­śmy zre­ali­zo­wać i “prze­ćwi­czyć” z jego uczest­ni­ka­mi róż­ne nisko­bu­dże­to­we roz­wią­za­nia doty­czą­ce ota­cza­ją­ce­go nas śro­do­wi­ska, eko­lo­gii, dba­nia o wspól­ną prze­strzeń publicz­ną oraz pry­wat­ną, jaka]ą są nasze miesz­ka­nia. Hasłem wywo­ław­czym siód­mej edy­cji PAR­KO­WA­NIA są “nie­użyt­ki” nie tyl­ko te trak­to­wa­ne dosłow­nie nie­użyt­ki grun­to­we, ale tak­że te w zna­cze­niu bar­dziej sym­bo­licz­nym nie­użyt­ki men­tal­ne. Swo­imi dzia­ła­nia­mi pra­gnie­my akty­wo­wać uczest­ni­ków i skło­nić ich do bez­po­śred­nie­go doświad­cza­nia, twór­cze­go kolek­tyw­ne­go myśle­nia na temat pro­ble­mów współ­cze­sne­go świa­ta i kre­atyw­ne­go szu­ka­nia roz­wią­zań oraz zachę­ca­nia do oddol­ne­go dzia­ła­nia na rzecz spo­łecz­no­ści lokal­nej — mówi Emi­lia Orze­chow­ska, koor­dy­na­tor­ka i pro­du­cent­ka PARKOWANIA.

A w boga­tym dwu­dnio­wym pro­gra­mie PAR­KO­WA­NIA m.in.: warsz­ta­ty recy­klin­go­we eko­lo­gicz­ny rynek spo­żyw­czy, pod­cho­dy miej­skie, gra eko­lo­gicz­na Gdań­skiej Infra­struk­tu­ry Wodo­cią­go­wo- Kana­li­za­cyj­nej Sp. z o.o. — “Co w wodzie pisz­czy”, oży­wia­nie sta­rych pocz­tó­wek, ple­ner malar­ski, ogrod­nic­two spo­łecz­no­ścio­we, otwar­te zaję­cia jogi, tai-chi i kung-fu oraz śnia­da­nie na tra­wie. Pro­jekt PAR­KO­WA­NIE finan­so­wa­ny jest ze środ­ków Mia­sta Gdańska.

Jak zna­leźć wspar­cie i czy moż­na zostać mor­sem w Sopocie?

Sto­wa­rzy­sze­nie Na Dro­dze Eks­pre­sji ser­decz­nie zapra­sza do udzia­łu w XI Sopoc­kim Festy­nie Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, któ­ry odbę­dzie się wyjąt­ko­wo w nie­dzie­lę, 8 wrze­śnia 2013 r., w godz. 12.00–16.00 na Skwe­rze Kura­cyj­nym przy Sopoc­kim Molo. Będzie moż­li­wość pozna­nia róż­nych form aktyw­no­ści spo­łecz­nej. Sto­wa­rzy­sze­nia i fun­da­cje zapre­zen­tu­ją swo­ja dzia­łal­ność – dogo­te­ra­pia, miło­śni­cy Kre­sów, Kaszu­bi, orga­ni­za­cje zało­żo­ne z myślą o pra­cy na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych. Pod­czas Festy­nu odbę­dą się Tar­gi Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych – TOP 2013. Pre­zy­dent Mia­sta Sopot wrę­czy „Sopoc­kie Ser­ce”, nagro­dę dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej za zna­czą­ce osią­gnię­cia na rzecz mia­sta i jego miesz­kań­ców. Wśród atrak­cji obok Para­dy Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, któ­ra o godzi­nie 11.30 ruszy sprzed Kościo­ła p.w. wezwa­niem św. Jerze­go i przej­dzie uli­cą Mon­te Cas­si­no do Skwe­ru Kura­cyj­ne­go, będą kon­cer­ty, poka­zy, kier­ma­sze, warsz­ta­ty arty­stycz­ne i zawo­dy spor­to­we. Co roku Festyn jest zna­ko­mi­tą oka­zją do spo­tka­nia, któ­re­go celem jest umac­nia­nie świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i pro­mo­cja akty­wi­za­cji miesz­kań­ców w róż­no­rod­ną działalność.

Opra­co­wa­ła: Aga­ta Kirol