Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dzień God­no­ści Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścią Intelektualną

Cie­płe majo­we popo­łu­dnie. Na cie­szyń­skim Ryn­ku wiel­kie wyda­rze­nie – Dzień God­no­ści Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścią Intelektualną.

Nie­peł­no­spraw­ność inte­lek­tu­al­na doty­ka nie tyl­ko cho­re­go , z jej pro­ble­mem radzić sobie muszą przede wszyst­kim naj­bliż­si. Dla­te­go tak waż­nym jest by mówić o god­no­ści czło­wie­ka , jego rado­ściach i smut­kach oraz dawać poczu­cie , że w swo­im trud­nym życiu nie jest sam.

Dzień God­no­ści zor­ga­ni­zo­wa­ny został prze cie­szyń­skie koło Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia na Rzecz Osób z Upo­śle­dze­niem Umy­sło­wym .Boga­ty foto­re­por­taż moż­na zoba­czyć na stro­nie WWW.OX.pl w zakład­ce foto­re­por­ta­że o nazwie „Dzień Godności” .

Punkt Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Cie­szy­nie przy oka­zji obcho­dów Dnia God­no­ści uzy­skał od orga­ni­za­to­rów przed­się­wzię­cia zgo­dę na utwo­rze­nia na pły­cie Ryn­ku w Cie­szy­nie mini punk­tu infor­ma­cji, gdzie udzie­la­no porad oso­bom niepełnosprawnym.

Syl­wia Grzebień

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds