Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dol­no­ślą­skie Świę­to Spor­tu “Wro­cław 2013”

Klub Spor­to­wy AZS AWF Wro­cław zapra­sza wszyst­kie oso­by nie­peł­no­spraw­ne do udzia­łu w Dol­no­ślą­skim Świę­cie Spor­tu „Wro­cław 2013”. Impre­za odbę­dzie się w kom­plek­sie Sta­dio­nu Olim­pij­skie­go we Wro­cła­wiu, przy uli­cy Pade­rew­skie­go (moż­li­we tak­że wej­ście od stro­ny ul. Mickiewicza).

Zawo­dy zapla­no­wa­no na 25 maja br. w godz. 10.00–17.00 w kom­plek­sie Sta­dio­nu Olim­pij­skie­go. Do wybo­ru będą czte­ry dys­cy­pli­ny: pły­wa­nie, pod­no­sze­nie cię­ża­rów, tenis sto­ło­wy oraz pił­ka siatkowa.

Zawo­dy pły­wac­kie odbę­dą się na pły­wal­ni AWF we Wro­cła­wiu. Zawod­ni­cy wystar­tu­ją seria­mi na czas, wraz z zawod­ni­ka­mi peł­no­spraw­ny­mi. Rezul­ta­ty osią­gnię­te przez spor­tow­ców z nie­peł­no­spraw­no­ścią zosta­ną prze­li­czo­ne na punk­ty według Kal­ku­la­to­ra Wie­lo­bo­jo­we­go, stwo­rzo­ne­go spe­cjal­nie na potrze­by Dol­no­ślą­skie­go Świę­ta Spor­tu „Wro­cław 2013”. Wśród zawod­ni­ków nie­peł­no­spraw­nych, na pod­sta­wie sumy punk­tów z dwóch naj­lep­szych kon­ku­ren­cji indy­wi­du­al­nych, wyło­nie­ni zosta­ną naj­lep­si zawod­ni­cy: trzy kobie­ty oraz trzech męż­czyzn. Pod­no­sze­nie cię­ża­rów – power­li­fting – odbę­dzie się w budyn­ku P‑5. Zawod­ni­cy podzie­le­ni zosta­ną na kate­go­rie wago­we. Uzy­ska­ne przez nich wyni­ki prze­li­czo­ne będą według współ­czyn­ni­ka Halecz­ki – i na tej pod­sta­wie wybra­ni zosta­ną naj­lep­si zawod­ni­cy i naj­lep­sze zawod­nicz­ki (po 3 osoby).Starty w teni­sie sto­ło­wym odbę­dą się w sali gier budyn­ku P‑5. Rywa­li­za­cja pro­wa­dzo­na będzie w dwóch kate­go­riach, tj. na sto­ją­co i na wóz­ku. Tur­niej roze­gra­ny zosta­nie sys­te­mem pucha­ro­wym (prze­gry­wa­ją­cy odpa­da) bądź sys­te­mem „każ­dy z każ­dym” (w gru­pach) – w zależ­no­ści od licz­by zgło­szo­nych zawod­ni­ków. W tej samej sali zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ną zawo­dy w pił­ce siat­ko­wej. Rywa­li­za­cja odby­wać się będzie pomię­dzy dru­ży­na­mi trzy- lub sze­ścio­oso­bo­wy­mi – w zależ­no­ści od licz­by zawod­ni­ków. Zgło­sze­nia moż­na doko­ny­wać rów­nież indy­wi­du­al­nie, a dru­ży­ny zesta­wia­ne będą bez­po­śred­nio przed zawo­da­mi. Podob­nie jak w przy­pad­ku teni­sa, wybór sys­te­mu (pucha­ro­wy lub „każ­dy z każ­dym”) doko­na­ny zosta­nie na pod­sta­wie licz­by zgło­szo­nych zawodników.

Zgło­szeń moż­na doko­ny­wać dro­gą elek­tro­nicz­ną, prze­sy­ła­jąc wia­do­mość na adres: wojciech.seidel@awf.wroc.pl, lub oso­bi­ście w dniu zawo­dów od godzi­ny 9.00 do 9.45 w biu­rze zawo­dów (sala gier, bud. P‑5; pły­wal­nia AWF w dniu zawo­dów od godzi­ny 9.00 do godzi­ny 17.00).

Źró­dło: www.niepelnosprawni.pl