Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­jek­ty Fun­da­cji Aktyw­nej Reha­bi­li­ta­cji. Zapra­sza­my do udziału!

Fun­da­cja Aktyw­nej Reha­bi­li­ta­cji zapra­sza oso­by nie­peł­no­spraw­ne rucho­wo do udzia­łu w pro­jek­cie „Wspar­cie osób nie­peł­no­spraw­nych rucho­wo na ryn­ku pra­cy III”. Bene­fi­cjen­ta­mi pro­gra­mu mogą zostać nie­ak­tyw­ne zawo­do­wo oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą w stop­niu znacz­nym, lub umiar­ko­wa­nym ze sprzę­że­niem. Głów­nym celem pro­jek­tu jest wspar­cie i przy­go­to­wa­nie do wej­ścia lub powro­tu na rynek pracy.

Dzia­ła­nia pro­jek­to­we obej­mu­ją: porad­nic­two zawo­do­we, szko­le­nia, warsz­ta­ty, kur­sy, sta­że, pomoc przy zna­le­zie­niu i utrzy­ma­niu zatrud­nie­nia, wspar­cie pra­co­daw­ców przy uzy­ska­niu ulg przy­słu­gu­ją­cych z tytu­łu zatrud­nie­nia oso­by nie­peł­no­spraw­nej. Pod­czas trwa­nia wszyst­kich dzia­łań pro­jek­to­wych zapew­nia­my indy­wi­du­al­ne wspar­cie dorad­cy zawo­do­we­go i tre­ne­ra pracy.

Jak szu­kać pra­cy? Jak pisać doku­men­ty apli­ka­cyj­ne? Z jakiej pomo­cy moż­na sko­rzy­stać i gdzie się o nią zwró­cić? Jakie kosz­ty pod­le­ga­ją dofi­nan­so­wa­niu PFRON? Gdzie i jakie doku­men­ty nale­ży złożyć?

Nie wiesz od cze­go zacząć? Pomo­że­my. Zadzwoń, napisz, odwiedź nas w regio­nal­nych biu­rach FAR na tere­nie całej Pol­ski. Wszyst­kie dzia­ła­nia FAR skie­ro­wa­ne do bene­fi­cjen­tów są bezpłatne.

„Wspar­cie absol­wen­tów we wcho­dze­niu na rynek pracy”

Fun­da­cja Aktyw­nej Reha­bi­li­ta­cji zapra­sza oso­by nie­peł­no­spraw­ne w stop­niu znacz­nym oraz umiar­ko­wa­nym ze sprzę­że­niem w wie­ku 16–27 lat do udzia­łu w nowym pro­jek­cie finan­so­wa­nym ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go oraz ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Niepełnosprawnych.

Celem pro­jek­tu jest obję­cie wspar­ciem (zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­na, kom­plek­so­wa usłu­ga) oso­by nie­peł­no­spraw­ne z rzad­ko wystę­pu­ją­cy­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i nie­któ­ry­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, będą­cych absol­wen­ta­mi szkół ponad­gim­na­zjal­nych, poli­ce­al­nych oraz uczel­ni wyższych.

Zakła­da­ne rezul­ta­ty pro­jek­tu FAR:

 1. obję­cie wspar­ciem (zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­na, kom­plek­so­wa usłu­ga) 250 osób nie­peł­no­spraw­nych z rzad­ko wystę­pu­ją­cy­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i nie­któ­ry­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, będą­cych absol­wen­ta­mi szkół ponad­gim­na­zjal­nych, poli­ce­al­nych oraz uczel­ni wyższych,
 2. opra­co­wa­nie indy­wi­du­al­nych pla­nów dzia­ła­nia dla 250 osób niepełnosprawnych,
 3. 70 osób sko­rzy­sta ze wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go, indy­wi­du­al­ne­go i gru­po­we­go, w zależ­no­ści od potrzeb,
 4. 250 osób sko­rzy­sta ze wspar­cia w zakre­sie porad­nic­twa i doradz­twa zawodowego,
 5. ukoń­cze­nie przez 100 uczest­ni­ków inte­gra­cyj­nych wyjaz­do­wych warsz­ta­tów akty­wi­za­cji spo­łecz­no-zawo­do­wej (zaję­cia inte­gra­cyj­ne, socjo­te­ra­peu­tycz­ne, roz­wo­ju oso­bi­ste­go i zawodowego),
 6. ukoń­cze­nie szko­leń zawo­do­wych przez 100 osób,
 7. ukoń­cze­nie przez 168 osób warsz­ta­tów dla rodzin i opie­ku­nów osób nie­peł­no­spraw­nych (tema­ty­ka warsz­ta­tów jest okre­śla­na z uwzględ­nie­niem pro­ble­mów jakie wyni­ka­ją m.in. z indy­wi­du­al­nych pla­nów dzia­ła­nia bene­fi­cjen­tów. Ponad­to, rodzaj wspar­cia jest uza­leż­nio­ny od tego, kto kon­kret­nie zosta­nie wska­za­ny przez oso­bę nie­peł­no­spraw­ną do udzia­łu w tego typu warsz­ta­tach. Warsz­ta­ty dla rodzin i opie­ku­nów pole­ga­ją głów­nie na wspar­ciu psy­cho­lo­gicz­nym i prawnym),
 8. odby­cie prak­tyk zawo­do­wych przez 168 osób,
 9. kon­ty­nu­acja lub roz­po­czę­cie nauki przez 150 osób (zgod­nie z potrze­ba­mi lokal­ne­go ryn­ku pra­cy oraz zgod­nie z zapi­sa­mi IPD),
 10. odby­cie sta­ży reha­bi­li­ta­cyj­nych przez 67 osób,
 11. pod­ję­cie zatrud­nie­nia przez 50 osób.

Nie wiesz od cze­go zacząć? Pomo­że­my. Zadzwoń, napisz, odwiedź nas w regio­nal­nych biu­rach FAR na tere­nie całej Pol­ski. Wszyst­kie dzia­ła­nia FAR skie­ro­wa­ne do bene­fi­cjen­tów są bezpłatne.

„Wspar­cie osób z rzad­ko wystę­pu­ją­cy­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i nie­któ­ry­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi w wie­ku 45+ na ryn­ku pracy”

Fun­da­cja Aktyw­nej Reha­bi­li­ta­cji zapra­sza oso­by nie­peł­no­spraw­ne w stop­niu znacz­nym oraz umiar­ko­wa­nym ze sprzę­że­niem do udzia­łu w nowym pro­jek­cie finan­so­wa­nym ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go oraz ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Niepełnosprawnych.

Celem pro­jek­tu jest obję­cie wspar­ciem (zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­na i kom­plek­so­wa usłu­ga) osób nie­peł­no­spraw­nych z rzad­ko wystę­pu­ją­cy­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i nie­któ­ry­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, w wie­ku 45+.

Zakła­da­ne rezul­ta­ty projektu:

 1. obję­cie wspar­ciem (zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­na, kom­plek­so­wa usłu­ga) 375 osób nie­peł­no­spraw­nych z rzad­ko wystę­pu­ją­cy­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i nie­któ­ry­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, w wie­ku 45+,
 2. opra­co­wa­nie indy­wi­du­al­nych pla­nów dzia­ła­nia dla 375 osób niepełnosprawnych,
 3. ukoń­cze­nie przez 250 uczest­ni­ków inte­gra­cyj­nych wyjaz­do­wych warsz­ta­tów akty­wi­za­cji spo­łecz­no-zawo­do­wej (zaję­cia inte­gra­cyj­ne, socjo­te­ra­peu­tycz­ne, roz­wo­ju oso­bi­ste­go i zawodowego),
 4. odby­cie sta­ży reha­bi­li­ta­cyj­nych przez 175 osób,
 5. odby­cie prak­tyk zawo­do­wych przez 175 osób,
 6. ukoń­cze­nie szko­leń pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje pod­sta­wo­we przez 250 osób (naby­cie umie­jęt­no­ści nie­zbęd­nych na wie­lu sta­no­wi­skach pra­cy, np. warsz­ta­ty infor­ma­tycz­ne, kur­sy językowe),
 7. 300 osób sko­rzy­sta ze wspar­cia w zakre­sie porad­nic­twa i doradz­twa zawodowego,
 8. ukoń­cze­nie szko­leń zawo­do­wych przez 300 osób,
 9. ukoń­cze­nie przez 250 osób warsz­ta­tów dla rodzin i opie­ku­nów osób nie­peł­no­spraw­nych (tema­ty­ka warsz­ta­tów jest okre­śla­na z uwzględ­nie­niem pro­ble­mów jakie wyni­ka­ją m.in. z indy­wi­du­al­nych pla­nów dzia­ła­nia bene­fi­cjen­tów. Ponad­to, rodzaj wspar­cia jest uza­leż­nio­ny od tego, kto kon­kret­nie zosta­nie wska­za­ny przez oso­bę nie­peł­no­spraw­ną do udzia­łu w tego typu warsz­ta­tach. Warsz­ta­ty dla rodzin i opie­ku­nów pole­ga­ją głów­nie na wspar­ciu psy­cho­lo­gicz­nym i prawnym),
 10. 300 osób sko­rzy­sta z usług pośred­nic­twa pracy,
 11. pod­ję­cie pra­cy przez 75 osób,
 12. ukoń­cze­nie przez 25 osób zajęć z zakre­su przed­się­bior­czo­ści i zakła­da­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej oraz spół­dziel­czo­ści socjalnej.

Nie wiesz od cze­go zacząć? Pomo­że­my. Zadzwoń, napisz, odwiedź nas w regio­nal­nych biu­rach FAR na tere­nie całej Pol­ski. Wszyst­kie dzia­ła­nia FAR skie­ro­wa­ne do bene­fi­cjen­tów są bezpłatne.

Dane kon­tak­to­we:

Biu­ro-woje­wódz­two dol­no­ślą­skie:
59–700 Bole­sła­wiec
ul. Dol­ne Mły­ny 60
tel. 757346090
tel. kom. 508015 914
e‑mail: biuro.dolnoslaskie@far.org.pl