Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DODAT­KO­WE 200 ZŁ. DLA RODZI­CÓW NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH DZIECI

Rząd zde­cy­do­wał, że oso­by pobie­ra­ją­ce świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne, czy­li takie któ­re nie pod­ję­ły lub zre­zy­gno­wa­ły z zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej w celu opie­ki nad dziec­kiem nie­peł­no­spraw­nym – otrzy­ma­ją dodat­ko­we 200 zł mie­sięcz­nie (nie­za­leż­nie od docho­du i innych świad­czeń). Kwo­ta ta będzie przy­zna­wa­na za okres od kwiet­nia do koń­ca grud­nia 2013r.

Ozna­cza to, że w prak­ty­ce opie­ku­no­wie nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci, któ­rzy otrzy­mu­ją świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne (520 zł) i do koń­ca czerw­ca br. dodat­ko­we 100 zł (co wyni­ka z kon­ty­nu­acji pro­gra­mu rzą­do­we­go), od kwiet­nia będą otrzy­my­wać dodat­ko­we 200 zł, czy­li w sumie 820 zł. Od lip­ca br. doda­tek w wyso­ko­ści 100 zł nie będzie wypła­ca­ny, ale o tę kwo­tę zosta­nie powięk­szo­ne świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne, któ­re wynie­sie 620 zł. Do tej kwo­ty zosta­nie doli­czo­ne 200 zł, czy­li łącz­ne wspar­cie nie zmie­ni się i nadal będzie to 820 zł.

Dodat­ko­we 200 zł tra­fi do opie­ku­nów dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych, któ­rych nie­peł­no­spraw­ność powsta­ła przed ukoń­cze­niem 18 roku życia lub w trak­cie nauki – nie póź­niej niż przed ukoń­cze­niem 25 lat. Pie­nią­dze będą wypła­ca­ne w szcze­gól­no­ści rodzi­com dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych. Sza­cu­je się, że z tego wspar­cia sko­rzy­sta ok. 95 tys. osób mie­sięcz­nie. Postę­po­wa­nie w spra­wie usta­le­nia pra­wa do pomo­cy będzie wsz­czy­na­ne z urzę­du, czy­li zain­te­re­so­wa­ni nie będą musie­li skła­dać dodat­ko­wych wnio­sków, co powin­no zwięk­szyć dostęp­ność pomo­cy. Z budże­tu pań­stwa na ten cel zosta­nie prze­zna­czo­ne ok. 176 mln zł.

Źró­dło: www.mpips.gov.pl