Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

“Zatrud­nie­nie wspo­ma­ga­ne” — wspar­cie w akty­wi­za­cji zawo­do­wej osób niepełnosprawnych

Fun­da­cja Eudaj­mo­nia zapra­sza do udzia­łu w inno­wa­cyj­nym pro­jek­cie “Zatrud­nie­nie wspo­ma­ga­ne”, któ­re­go celem jest wspar­cie osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią w poszu­ki­wa­niu pracy.

Reali­zo­wa­ny w woje­wódz­twie dol­no­ślą­skim pro­gram zakła­da kil­ka rodza­jów wspar­cia: współ­pra­cę z tre­ne­rem pra­cy, spo­tka­nia z psy­cho­lo­giem i dorad­cą zawo­do­wym, finan­so­wa­nie sprzę­tu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go, finan­so­wa­nie szko­leń zawo­do­wych zewnętrz­nych, a tak­że pię­cio­dnio­we warsz­ta­ty wyjaz­do­we i wspar­cie asy­sten­tów osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi (tłu­ma­cze — prze­wod­ni­cy, tłu­ma­cze języ­ka migo­we­go, asy­sten­ci osób z niepełnosprawnościami).

Rekru­ta­cja do pro­jek­tu trwa do 31 maja br. Liczy się kolej­ność zgłoszeń.

Prio­ry­te­to­wo trak­to­wa­ne będą apli­ka­cje kobiet i osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sen­so­rycz­ny­mi (oso­by nie­sły­szą­ce, nie­wi­do­me, głu­cho­nie­wi­do­me, nie­do­sły­szą­ce, słabowidzące).Udział w pro­jek­cie jest bezpłatny.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o przed­się­wzię­ciu dostęp­ne są na stro­nie orga­ni­za­to­ra: www.eudajmonia.pl

Źró­dło: www.ngo.pl