Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPLE­CZE POMO­CO­WE, ZDRO­WOT­NE, PSY­CHO­LO­GICZ­NO – PEDA­GO­GICZ­NE DLA DZIE­CI Z ZABU­RZE­NIA­MI ROZ­WO­JU I ICH RODZIN

Dnia 20 lute­go 2013 r. Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych KSON zor­ga­ni­zo­wa­ło w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 5, w Jele­niej Górze, ul. Lot­nic­twa 1 kolej­ne w spo­tka­nie informacyjne.

Pod­czas spo­tka­nia poru­szo­na była tematyka:

  1. WSPÓŁ­PRA­CA RODZI­CÓW I SZKO­ŁY W ZAKRE­SIE WSPO­MA­GA­NIA NAUCZA­NIA DZIE­CI Z ZABU­RZE­NIA­MI ROZWOJU,
  2. GDZIE UZY­SKAĆ WSPAR­CIE DLA DZIE­CI NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH ORAZ NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH CZŁON­KÓW RODZIN,
  3. FOR­MY WSPAR­CIA SPOŁECZNEGO,
  4. FOR­MY WSPAR­CIA FINANSOWEGO,
  5. FOR­MY POMO­CY RZECZOWEJ,
  6. DYS­KU­SJA.

Przed­sta­wio­na tema­ty­ka wzbu­dzi­ła bar­dzo duże zain­te­re­so­wa­nie, cze­go wyni­kiem był sze­reg pytań oraz nawią­za­nie kon­tak­tów w celu bez­po­śred­niej pomo­cy. Opo­wie­dzia­no o meto­dach zachę­ca­nia dzie­ci nad­po­bu­dli­wych, z zacho­wa­nia­mi opo­zy­cyj­no-bun­tow­ni­czy­mi do pra­cy w szko­le i w domu. Na co zwra­cać uwa­gę, kie­dy i gdzie udać się w celu dia­gno­zy, tera­pii oraz co zro­bić gdy poja­wią się pro­ble­my w szko­le. Zain­te­re­so­wa­nie wzbu­dzi­ła rów­nież moż­li­wość uzy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nia z PFRON na zakup kom­pu­te­ra oraz tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne. Jed­nej z osób zosta­ły prze­ka­za­ne doku­men­ty i udzie­lo­na na miej­scu pomoc w ich wypeł­nie­niu oraz obie­ca­na dal­sza bez­po­śred­nia pomoc przy zała­twia­niu for­mal­no­ści zwią­za­nych z wyjaz­dem nie­peł­no­spraw­ne­go dziec­ka na tur­nus rehabilitacyjny.

Poni­żej przed­sta­wia­my zdję­cia ze spotkania.

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds