Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

SEZON TURY­STYCZ­NY ROZPOCZĘTY

Jak co roku Koło PTTK nr 30 „Twar­dzie­le” z Cie­szy­na przy­go­to­wa­ło boga­ty pro­gram wycie­czek tury­stycz­no- kra­jo­znaw­czych. Sezon roz­po­czął się Tra­dy­cyj­nym Raj­dem Gór­skim z metą na Soszo­wie w dniu 26 maja. Dla uczest­ni­ków prze­wi­dzia­no wie­le cie­ka­wych kon­ku­ren­cji oraz quiz wie­dzy o Beski­dach. Naj­lep­si otrzy­ma­li nagro­dy, a wszy­scy cie­pły posiłek.

24 czerw­ca odby­ła się wyciecz­ka do Czech- zwie­dza­li­śmy prze­pięk­ną Jaski­nię Jawo­rzyc­ką, zamek Bouzov, a tak­że cie­ka­we mia­sto Oło­mu­niec. Jak zawsze wszyst­kim dopi­sy­wa­ły humory.

Od zeszłe­go roku koło wró­ci­ło do tra­dy­cji wypraw kil­ku­dnio­wych. W obec­nym sezo­nie w dniach od 06 do 08 lip­ca mia­ła miej­sce wypra­wa w Kar­ko­no­sze. W pierwszm dniu zwie­dzi­li­śmy lochy w Górach Sowich, park minia­tur zabyt­ków Dol­ne­go Ślą­ska oraz prze­je­cha­li­śmy do Kar­pa­cza. Wie­czo­rem uczest­ni­cy inte­gro­wa­li się przy posił­ku i napo­jach. W dru­gim dniu zdo­by­ta zosta­ła Śnież­ka, zwie­dzi­li­śmy tak­że Świą­ty­nię Wang. Ostat­nie­go dnia uda­li­śmy się na Ślę­żę i powró­ci­li­śmy do Cie­szy­na. Wyciecz­ka była nie­zwy­kle udana.

22 lip­ca „Twar­dzie­le” wybra­li się na Tur­bacz z Koni­nek przez Obi­do­wiec. Pogo­da dopi­sa­ła, fre­kwen­cja – jak zawsze bar­dzo wyso­ka. Nie­cier­pli­wie cze­ka­my na kolej­ne wycieczki.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds