Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pre­zy­dent raty­fi­ko­wał Kon­wen­cję NZ o pra­wach osób niepełnosprawnych

W dniu 6 wrze­śnia br. Pre­zy­dent RP Bro­ni­sław Komo­row­ski raty­fi­ko­wał Kon­wen­cję Naro­dów Zjed­no­czo­nych o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych. W uro­czy­sto­ści zor­ga­ni­zo­wa­nej w Pała­cu Pre­zy­denc­kim udział wzię­li m.in. mini­ster Jaro­sław Duda — Peł­no­moc­nik Rzą­du do Spraw Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Mini­ster­stwie Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, pro­fe­sor Ire­na Lipo­wicz — Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich, Marek Micha­lak — Rzecz­nik Praw Dziec­ka oraz Agniesz­ka Kozłow­ska-Raje­wicz — Peł­no­moc­nicz­ka Rzą­du ds. Rów­ne­go Trak­to­wa­nia, a tak­że posło­wie i sena­to­ro­wie, w tym prze­wod­ni­czą­cy sej­mo­wej Komi­sji Poli­ty­ki Spo­łecz­nej i Rodzi­ny – Sła­wo­mir Pie­cho­ta i poseł Marek Plu­ra prze­wod­ni­czą­cy Par­la­men­tar­ne­go Zespo­łu ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz przed­sta­wi­cie­le wie­lu orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych repre­zen­tu­ją­cych inte­re­sy osób niepełnosprawnych.

Raty­fi­ka­cja Kon­wen­cji sta­no­wi nie­zwy­kle waż­ne wyda­rze­nie nie tyl­ko dla milio­nów nie­peł­no­spraw­nych osób w Pol­sce, ale tak­że dla wszyst­kich, któ­rym bli­skie są ide­ały nie­dy­skry­mi­na­cji, rów­no­ści szans, rów­ne­go trak­to­wa­nia i prze­strze­ga­nia praw człowieka.

Źró­dło: MPiPS