Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

POD­WYŻ­KA ZASIŁ­KU RODZINNEGO

Dnia 10 sierp­nia 2012r Rada Mini­strów wyda­ła roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie wyso­ko­ści docho­du rodzi­ny, któ­ry sta­no­wi pod­sta­wę do ubie­ga­nia się o zasi­łek rodzin­ny oraz wyso­ko­ści świad­czeń rodzin­nych. W listo­pa­dzie 2012r nastą­pi pierw­sza pod­wyż­ka świad­czeń, a w listo­pa­dzie 2014r kolejna.

Wyso­kość zasił­ku rodzin­ne­go od dnia 1 listo­pa­da 2012r wyno­sić będzie:

  • 77,00 zł na dziec­ko w wie­ku do ukoń­cze­nia 5 roku życia,
  • 106,00 zł na dziec­ko w wie­ku powy­żej 5 roku życia do ukoń­cze­nia 18 roku życia,
  • 115,00 zł na dziec­ko w wie­ku powy­żej 18 roku życia do ukoń­cze­nia 24 roku życia.

Dochód na oso­bą upo­waż­nia­ją­cy do uzy­ska­nia zasił­ku rodzin­ne­go od listo­pa­da 2012r nie może przekroczyć:

  • 539,00 zł na człon­ka rodziny,
  • 623,00 zł na człon­ka rodzi­ny jeże­li w rodzi­nie jest dziec­ko niepełnosprawne.

Dochód na oso­bą upo­waż­nia­ją­cy do uzy­ska­nia zasił­ku rodzin­ne­go od listo­pa­da 2014r nie może przekroczyć:

  • 574,00 zł na człon­ka rodziny,
  • 664,00 zł na człon­ka rodzi­ny jeże­li w rodzi­nie jest dziec­ko niepełnosprawne.

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Ministrów.