Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowe­li­za­cja usta­wy o rehabilitacji

W Dzien­ni­ku Ustaw (Dz.U. 2012, poz. 986) opu­bli­ko­wa­na zosta­ła nowe­li­za­cja usta­wy o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych. Celem zmia­ny jest uszczel­nie­nie sys­te­mu wspie­ra­nia zatrud­nia­nia osób nie­peł­no­spraw­nych ze środ­ków publicz­nych, a tak­że ure­al­nie­nie wyso­ko­ści wspar­cia udzie­la­ne­go pra­co­daw­com zatrud­nia­ją­cym oso­by nie­peł­no­spraw­ne. Wzmoc­nio­ne zosta­ły upraw­nie­nia kon­tro­l­ne Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Nowe­li­za­cja zmie­nia pod­sta­wę wyli­cza­nia dofi­nan­so­wa­nia do wyna­gro­dzeń pra­cow­ni­ków nie­peł­no­spraw­nych od 1 wrze­śnia 2012 roku będzie to ponow­nie mini­mal­ne wyna­gro­dze­nie obo­wią­zu­ją­ce w grud­niu roku poprzedniego.

Nowe prze­pi­sy uza­leż­nia­ją dofi­nan­so­wa­nie do wyna­gro­dze­nia pra­cow­ni­ka nie­peł­no­spraw­ne­go od prze­ka­za­nia na jego kon­to wyna­gro­dze­nia albo na rachu­nek w spół­dziel­czej kasie oszczęd­no­ścio­wo-kre­dy­to­wej lub prze­ka­za­ne na adres zamiesz­ka­nia pra­cow­ni­ka, za pośred­nic­twem osób praw­nych pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność w zakre­sie dorę­cza­nia kwot pie­nięż­nych. Usta­wa dopre­cy­zo­wu­je też zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia zakła­dów aktyw­no­ści zawo­do­wej i zakła­dów pra­cy chronionej.

Źró­dło: MPiPS