Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­po­czął się nowy rok aka­de­mic­ki, co zawsze zwią­za­ne jest ze spo­ry­mi wydatkami

Uczel­nie przy­go­to­wa­ły jed­nak­że pro­gra­my sty­pen­dial­ne. Stu­dent może ubie­gać się o sty­pen­dium socjal­ne, za wyni­ki w nauce oraz o sty­pen­dium spe­cjal­ne. To ostat­nie przy­zna­wa­ne jest stu­den­tom o orze­czo­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści. Mogą o nie wystę­po­wać słu­cha­cze stu­diów sta­cjo­nar­nych i nie­sta­cjo­nar­nych; licen­cjac­kich, magi­ster­skich lub dok­to­ranc­kich. Sty­pen­dium spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych przy­zna­wa­ne jest na rok aka­de­mic­ki, ale na czas nie dłuż­szy niż do koń­ca okre­su waż­no­ści orze­cze­nia o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści. Naj­wyż­szą kwo­tę sty­pen­dium mogą otrzy­mać oso­by ‚wobec któ­rych orze­czo­no znacz­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści, I gru­pę inwa­lidz­ką lub cał­ko­wi­tą nie­zdol­ność do pra­cy i samo­dziel­nej egzystencji.

Wyso­kość sty­pen­dium okre­śla­na jest przez poszcze­gól­ne uczel­nie w regu­la­mi­nach usta­la­nia wyso­ko­ści, przy­zna­wa­nia i wypła­ca­nia świad­czeń pomo­cy mate­rial­nej dla studentów.

Wśród pro­gra­mów reali­zo­wa­nych przez Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych nie­zwy­kle waż­ną rolę peł­ni pro­gram STU­DENT II. Adre­sa­ta­mi tego pro­gra­mu są oso­by z orze­czo­nym znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści, pobie­ra­ją­cy­mi naukę w sys­te­mie sta­cjo­nar­nym lub sys­te­mie nie­sta­cjo­nar­nym. Przy­zna­wa­ne w ramach pro­gra­mu dofi­nan­so­wa­nie może obej­mo­wać: opła­tę za naukę(czesne), kosz­ty zakwa­te­ro­wa­nia, kosz­ty dojaz­dów, kosz­ty zwią­za­ne z dostę­pem do inter­ne­tu ( w tym insta­la­cja i abo­na­ment). W ramach dofi­nan­so­wa­nia moż­na doko­nać zaku­pu przed­mio­tów uła­twia­ją­cych naukę, jak pro­gra­my kom­pu­te­ro­we, pamięć prze­no­śna USB, dys­ki optycz­ne. Pro­gram pozwa­la też na sfi­nan­so­wa­nie wyjaz­dów orga­ni­zo­wa­nych w ramach zajęć na uczelni.

Nie­któ­re uczel­nie orga­ni­zu­ją spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Uni­wer­sy­tet Ślą­ski w Kato­wi­cach zor­ga­ni­zo­wał takie spo­tka­nie 28.09.2012. Przed­sta­wi­ciel PFRON szcze­gó­ło­wo omó­wił moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia przy­zna­nych środ­ków oraz spo­sób roz­li­cza­nia w ramach pro­gra­mu. Uczest­ni­cy spo­tka­nia mie­li moż­li­wość zada­wa­nia pytań doty­czą­cych pro­gra­mu Stu­dent II.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje oraz wzo­ry dru­ków moż­na zna­leźć na stro­nie PFRON