Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pora­da nr 9

Witam. W dniu 24.05.2013 uro­dzi­łam dziec­ko i w związ­ku z tym zło­ży­łam wnio­sek o urlop macie­rzyń­ski. Otrzy­ma­łam doku­ment na któ­rym mam pra­wo do urlo­pu macie­rzyń­skie­go do dnia 10.10.2013r. Dodam, iż w kadrach ust­nie zgła­sza­łam chęć wyko­rzy­sta­nia rocz­ne­go urlo­pu macie­rzyń­skie­go. W związ­ku z tym mam pyta­nie czy jeśli wystą­pię z wnio­skiem o prze­dłu­że­nie urlo­pu otrzy­mam 80% wyna­gro­dze­nia bo z tego co mi wia­do­mo mogę otrzy­mać też 60% wyna­gro­dze­nia. Co mam zro­bić żeby za dużo nie star­cić a pozo­stać rok z dziec­kiem w domu? bar­dzo pro­szę o odpo­wiedź bo to dla mnie bar­dzo waż­na kwe­stia. Dziękuję.

 


 

Witam. Od 17.06.2013 obo­wią­zy­wać będą zmia­ny Kodek­su Pra­cy w zakre­sie upraw­nień zwią­za­nych z rodzi­ciel­stwem. Przy uro­dze­niu jed­ne­go dziec­ka pra­cow­nik posia­da pra­wo do 20 tygo­dni urlo­pu macie­rzyń­skie­go, 6 tygo­dni urlo­pu dodat­ko­we­go macie­rzyń­skie­go, 26 tygo­dni urlo­pu rodzi­ciel­skie­go. Jeże­li jest Pani zde­cy­do­wa­na na cało­rocz­ną opie­kę nad dziec­kiem i zło­ży Pani sto­sow­ny wnio­sek do Pra­co­daw­cy to wyso­kość zasił­ku wyno­sić będzie 80% pod­sta­wy. Sko­ro zło­ży­ła Pani wnio­sek o urlop macie­rzyń­ski ( w tym o dodat­ko­wy, któ­ry wyno­sił do tej pory 4 tygo­dnie), to powin­na Pani zło­żyć do pra­co­daw­cy wnio­sek o wyko­rzy­sta­nie urlo­pu dodat­ko­we­go w nowym wymia­rze – 6 tygo­dni oraz o wyko­rzy­sta­nie urlo­pu rodzi­ciel­skie­go. Może Pani zło­żyć taki wnio­sek od razu lub na 14 przed wyko­rzy­sta­niem każ­de­go z rodza­jów urlo­pów. W sytu­acji gdy­by Pani naj­pierw wyko­rzy­sta­ła urlop macie­rzyń­ski oraz dodat­ko­wy urlop macie­rzyń­ski ‚to zasi­łek będzie wyno­sił 100 % pod­sta­wy ‚a urlop rodzi­ciel­ski wyno­sił będzie 60% pod­sta­wy. W ska­li całe­go roku otrzy­ma Pani w tej samej wyso­ko­ści, przy obu warian­tach. Pamię­tać nale­ży, że z każ­de­go z rodza­jów urlo­pu moż­na zre­zy­gno­wać, infor­mu­jąc pisem­nie pra­co­daw­cę o tym fak­cie przy­naj­mniej z 14 dnio­wym wyprzedzeniem.

Pozdra­wiam, Syl­wia Grzebień.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds