Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pora­da nr 8

Witam, mąż posia­da orze­cze­nie o umiar­ko­wa­nym stop­niu niepełnosprawności.Orzeczenie zosta­ło wyda­ne (…) na stale,wczesnej mąż posia­dał orze­cze­nie tak­że o umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści, któ­re było wyda­ne dnia (…) i było waż­ne do dnia (…).Od dnia (…) mąż został zatrud­nio­ny w Spół­dziel­ni Inwa­li­dów i pra­cu­je do chwi­li obecnej.Czy w roku 2012 mąż miał pra­wo do dodat­ko­we­go urlo­pu wypo­czyn­ko­we­go w wymia­rze 10 dni. Pozdrawiam.

 


 

Witam. Pra­wo naby­cia dodat­ko­we­go urlo­pu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go naby­wa się po prze­pra­co­wa­niu roku od daty usta­le­nia orze­cze­nia o umiar­ko­wa­nym lub znacz­nym stop­niu niepełnosprawności. (…) 

Pozdra­wiam, Syl­wia Grzebień