Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pora­da nr 2

Witam! Chcia­ła­bym pod­pi­sać umo­we zle­ce­nie lecz nie wiem czy gdy popi­sze tą umo­we to nie zosta­ną mi zabra­ne ali­men­ty oraz pomoc pie­nięż­na na kon­ty­nu­owa­nie nauki? pro­szę o szyb­ką odpo­wiedź. Pozdrawiam!

 


 

Zgod­nie z Kodek­sem Rodzin­nym, rodzi­ce są zobo­wią­za­ni do świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych wzglę­dem dziec­ka, któ­re nie jest jesz­cze w sta­nie utrzy­my­wać się samo­dziel­nie. Uzy­ska­nie wyna­gro­dze­nia z tytu­łu pra­cy (w tym tak­że umo­wy zle­ce­nia), może być powo­dem do usta­nia obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go. Oso­ba zobo­wią­za­na do ali­men­to­wa­nia może wystą­pić do sądu z wnio­skiem o uchy­le­nie obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go powo­łu­jąc się na powyż­sze okoliczności.

Jeśli cho­dzi o pomoc pie­nięż­ną na kon­ty­nu­owa­nie nauki, przy­zna­wa­na jest w for­mie sty­pen­dium socjal­ne­go i uza­leż­nio­na od wyso­ko­ści docho­du. Sty­pen­dium dla stu­den­ta od dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2012 r. przy­zna­wa­ne jest przy mniej­szej lub rów­nej kwo­cie mini­mal­ne­go docho­du na człon­ka rodzi­ny, tj. 592,8 pln. Jed­nost­ka naucza­ją­ca może pod­wyż­szyć ten próg — czy­li moż­li­we jest otrzy­my­wa­nie sty­pen­dium przy wyż­szym docho­dzie na człon­ka rodzi­ny. Szcze­gó­ły nale­ży usta­lić bez­po­śred­nio w jed­no­st­ce nauczającej.

Z powa­ża­niem
Anna Rzy­mek
Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrej Nadziei
Kraków